Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của ĐBQH

02 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày: 12/11/2015
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, sáng 12.10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, 02 chương trình MTQG được đề ra là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. ​

 
Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.
Về vốn ngân sách thực hiện chương trình, đối với các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương như Đồng Nai thì không hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương, thực hiện chương trình hoàn toàn bằng vốn ngân sách địa phương.
Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, mục tiêu tổng quát được đề ra là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người nghèo giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các mục tiêu cụ thể được đưa ra là góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0%-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Các địa phương phải bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động hợp lý theo quy định của pháp luật nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện mục tiêu của Chương trình. Chính phủ sẽ quy định định mức hỗ trợ cho từng huyện, xã, thôn.

Trung ương hỗ trợ cho địa phương tổng mức vốn theo các dự án của Chương trình, trong đó quy định cụ thể mức vốn của Chương trình 30a, Chương trình 135. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể.
Đức Nhuận.​