Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

02 điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Đăng ngày: 04/04/2019
​Là một trong những nội dung được ban hành tại Nghị định 29/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ngày 20/03/2019.
 
 Theo đó, hai điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động bao gồm:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện sau:

+ Là người quản lý doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ Việt Nam đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp.

Nội dung giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.Thời hạn của giấy phép được quy định như sau:

+ Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;

+ Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;

+ Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

Đồng thời khi Doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép thì phải bảo đảm các quy định sau đây:

+ Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này;

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động từ 02 lần trở lên trong thời hạn của giấy phép liền kề trước đó;

+ Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định này;

+ Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 60 ngày làm việc.

 Bên cạnh đó, Nghị định này còn quy định về Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; Trình tự, thủ tục cấp giấy phép; Cấp lại, thu hồi giấy phép và Trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/05/2019.

Kiếm Long