Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

15 năm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 02/08/2019
​Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Đồng Nai, HĐND tỉnh đã đánh giá về công tác ban hành văn bản QPPL 

    Trong 15 năm qua, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tổ chức 45 kỳ họp, ban hành tổng số 533 Nghị quyết, trong đó, có 339 Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lý và điều hành tại địa phương (có phụ lục kèm theo). Công tác lãnh đạo một số kỳ họp được Đảng đoàn HĐND ban hành Nghị quyết chuyên đề đề lãnh đạo đối với mỗi kỳ họp cụ thể.
    Quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh đã diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền ban hành theo quy định tại Luật số ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Cụ thể như sau:
     - Xây dựng Chương trình ban hành nghị quyết (trước năm 2016) và lập đề nghị xây dựng Nghị quyết (từ năm 2016 đến nay): Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngay từ khi chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm trước, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đăng ký các nội dung dự kiến trình HĐND thông qua để HĐND tỉnh xây dựng, ban hành Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết trong năm tiếp theo. Từ  năm 2016, HĐND tỉnh ban hành Chương trình tổ chức các kỳ họp thường lệ của năm kế tiếp; trong chương trình tổ chức có dự kiến các nội dung sẽ được thông qua tại từng kỳ họp.
    - Chuẩn bị đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết: Trên cơ sở các nội dung đã xác định, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm phân công và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tiến hành các hoạt động khảo sát, lấy ý kiến nhân dân thẩm định để xây dựng các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đăng cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân đồng thời thực hiện thủ tục bắt buộc xxin ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp.
     - Phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết: Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban của HĐND tỉnh, trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của mình, chuẩn bị thẩm tra theo đúng quy định. Để nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, ngay từ khâu chuẩn bị nội dung dự thảo nghị quyết, các Ban đã cùng tham gia góp ý kiến để cơ quan soạn thảo kịp thời chỉnh sửa, bảo đảm sát với tình hình thực tế.
    - Lấy ý kiến góp ý và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân: Tại kỳ họp HĐND, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các đại biểu HĐND tỉnh để nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đối với các nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (chậm nhất 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp). Sau đó, thư ký kỳ họp tiếp thu và gửi dự thảo nghị quyết đến các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn soạn thảo nghị quyết để có sự thống nhất trước khi thực hiện biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐND. Các Nghị quyết HĐND tỉnh Đồng Nai được thông qua biểu quyết  bằng hình thức đưa tay và đạt sự nhất trí 100% của đại biểu tham dự kỳ họp.
     Sau khi Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phối hợp triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị; thông tin đến nhân dân để cùng thực hiện; thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh, đảm bảo hiệu quả của các nghị quyết ban hành.

​Nguyễn Thị Oanh