Tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp

Đăng ngày: 14/06/2019
​Tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp

​    Quan giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, trong thời gian qua công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Tuy nhiên tình hình người nghiện ma túy hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, đến cuối năm 2018, có 4.279 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 807 người so với năm 2016). Cơ cấu người nghiện ma túy không chỉ phát hiện ở thành thị mà lan ra các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Độ tuổi người nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa, đa số là thanh, thiếu niên (70% người nghiện dưới 30 tuổi). Hiện nay các loại ma túy được sử dụng cũng có nhiều thay đổi, trong đó Heroin và ma túy tổng hợp (ma túy đá) được sử dụng chủ yếu. Đa số người nghiện ma túy có trình độ học vấn thấp.

     Để thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy trong thời gian tới, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành, các địa phương đánh giá cụ thể toàn bộ các nội dung hoạt động (công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy, công tác lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện tại gia đình - cộng đồng, trách nhiệm của địa phương trong quản lý sau cai, hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện, cộng tác viên truyền thông, hoạt động cùa các điểm tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy, hoạt động của các cơ sở cai nghiện (cắt cơn) cộng đồng cấp huyện,…) từ đó xây dựng các và triển khai các kế hoạch về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả hơN.

   Các địa phương, các đoàn thể triển khai, tuyên tuyền rộng rãi chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy theo Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh và hoạt động của các cơ sở điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone để nâng cao số lượng người điều trị, cai nghiện ma túy tự nguyện./.

Trương Thị Hộp