Khó khăn về cơ chế, chính sách và trình tự, thủ tục thực hiện trong việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đăng ngày: 16/10/2019
​Việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Long Khánh giai đoạn 2013-2019 theo Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh còn gặp một số khó khăn về cơ chế, chính sách và trình tự, thủ tục thực hiện.

​     Trong giai đoạn 2013-2019, thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư các dự án xã hội hóa, UBND thành phố Long Khánh đã bố trí chỉ tiêu dành quỹ đất để quy hoạch các công trình, dự án có sử dụng đất đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Hiện nay, UBND thành phố đang thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó sẽ nghiên cứu, đánh giá nhu cầu để bố trí các vị trí dự án thực hiện xã hội hóa trong giai đoạn tới. Về kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án​ thực hiện xã hội hóa trên địa bàn, trong giai đoạn 2013-2019 trên địa bàn thành phố không có các dự án thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lĩnh vực dạy nghề, lĩnh vực y tế, lĩnh vực văn hóa - thể thao, lĩnh vực môi trường ... Do đó chưa thực hiện chính sách miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa.

Nguyên nhân do, trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa có sử dụng đất còn gặp vướng mắc về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư dự án xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008.

Về cơ chế, chính sách:

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP và 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ không thống nhất với nhau trong việc áp dụng chính sách pháp luật về đất đai đối với các dự án xã hội hóa (giao đất thông qua đấu giá hay không qua đấu giá đối với khu vực đô thị: thị trấn thuộc huyện và xã thuộc thành phố). Do đó, không khuyến khích được các nhà đầu tư tham gia các dự án xã hội hóa về giáo dục, y tế, văn hóa - thể dục thể thao,...tại khu vực đô thị.

Theo quy định Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh quy định về chế độ miễn giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa tại khu vực thành phố (xã, phường, thị trấn thuộc thành phố) và các thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong cả thời gian thuê đất 50 năm “Nếu lựa chọn hình thức giao đất thì được giảm 80% tiền sử dụng đất; nếu lựa chọn hình thức thuê đất thì được miễn tiền thuê đất hai mươi hai năm đầu (22 năm)”, do đó không đủ điều kiện để giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại luật đất đai năm 2013. Mặt khác, Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh ban hành dựa trên cơ sở căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ để cụ thể hóa các chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung thay thế một phần bằng Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ. Do đó, Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh cần có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành.

Về trình tự, thủ tục thực hiện:

Theo quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ, quy định: định kỳ ba (03) năm một lần, UBND tỉnh rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương cho phù hợp để công bố công khai trên phương tiện, thông tin đại chúng để kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định tại pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, khi triển khai cụ thể trong thực tế việc lựa chọn nhà đầu còn gặp một số khó khăn về quy trình lựa chọn nhà đầu tư khi áp dụng theo pháp luật về đấu thầu. Bên cạnh đó, tại Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án Phát triển xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 chưa ban hành quy định cụ thể về quy trình, thủ tục về đề xuất, thẩm định và phê duyệt các dự án xã hội hóa nên các địa phương, đơn vị gặp nhiều lúng túng, khó khăn trong quá trình kêu gọi, tiếp nhận và xử lý hồ sơ các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Lê Lài