Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp thường bất thường HĐND tỉnh đã thông qua 04 nghị quyết

Đăng ngày: 29/10/2019
​Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 29/10/2019 để thông qua các nghị quyết chuyên đề làm cơ sở cho công tác điều hành ở địa phương

​   Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương khối tỉnh năm 2019; quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa; điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong dự án thu hồi đất và điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IMG_3895.JPG
Ông Hồ Văn Hà - Giám đốc ​Sở Kế hoạch Đầu tư, đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Qua thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án UBND tỉnh trình tại kỳ họp; đồng thời, đóng góp những ý kiến, phân tích đánh giá bổ sung làm sáng tỏ thêm về sự cần thiết, tính hợp lý, lộ trình và cách thức thực hiện trong thời gian tới.

Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 04 nghị quyết gồm:

(1) Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương khối tỉnh năm 2019;

(2) Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

(3) Nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa; điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong dự án thu hồi đất và điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

 (4) Nghị quyết về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

IMG_3929.JPG
Bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong việc phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; ghi nhận những cố gắng và trách nhiệm của UBND, các cấp, các ngành; đồng thời đề nghị: UBND tỉnh, các ngành, các cấp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung rà soát, đánh giá kết quả đạt được ở đơn vị, địa phương mình; xác định những chỉ tiêu đạt thấp, những công việc còn tồn đọng từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đã đề ra; tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo đúng quy trình quy định, bám sát định hướng, nhiệm vụ và lộ trình đã xác định, đồng thời báo cáo kết quả tại các kỳ họp HĐND.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, tuyên truyền thực hiện tốt các Nghị quyết góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Lê Lài