Tình hình hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn năm 2019 và mục tiêu, nhiện vụ thực hiện trong năm 2020

Đăng ngày: 29/10/2019
​Đến 31/8/2019, số liệu nợ xấu trên địa bàn là 2.533 tỷ đồng, chiếm 1,23% trên tổng dư nợ cho vay

​     Ngành Ngân hàng Đồng Nai đã chủ động triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành và của Tỉnh trong năm 2019 để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

Về hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện đến 30/9/2019

Ước thực hiện đến 31/12/2019

Số tiền

(tỷ đồng)

Tăng trưởng so 31/12/2018

Số tiền

(tỷ đồng)

Tăng trưởng so 31/12/2018

I

NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

191.775

12,19%

194.997

14,08%

1

Tiền gửi

190.668

12,02%

193.863

13,90%

2

Phát hành giấy tờ có giá

1.107

52,90%

1.135

56,72%

II

TỔNG DƯ NỢ

208.625

14,58%

213.885

17,47%

1

Đầu tư trái phiếu

2.032

986,63%

2.086

1015,51%

2

Tổng dư nợ cho vay

206.593

13,58%

211.799

16,45%

a

Theo kỳ hạn

206.593

13,58%

211.799

16,45%

-

Dư nợ ngắn hạn

108.592

10,50%

112.328

14,30%

-

DN trung, dài hạn

98.001

17,21%

99.471

18,96%

b

Theo loại tiền

206.593

13,58%

211.799

16,45%

-

Dư nợ bằng VND

170.614

15,50%

175.903

19,09%

-

DN bằng ngoại tệ

35.979

5,28%

35.896

5,04%

* Dư nợ cho vay phân theo ngành kinh tế (ước đến 31/12/2019):

STT

Ngành kinh tế

Dư nợ (tỷ đồng)

% so với tổng dư nợ

1

Công nghiệp và xây dựng

78.253

36,95%

2

Thương mại và dịch vụ

91.400

43,15%

3

Nông, lâm, thủy, hải sản

21.276

10,05%

4

Khác

20.869

9,85%

 

Tổng cộng

211.799

100%

Đến 31/8/2019, số liệu nợ xấu trên địa bàn là 2.533 tỷ đồng, chiếm 1,23% trên tổng dư nợ cho vay.

Tình hình dư nợ các chương trình tín dụng, ước tính đến 31/12/2019

+ Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (Số liệu thống kê theo Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 của NHNN Việt Nam): Dư nợ ước đạt 53.500 tỷ đồng, tăng 11,85% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng 25,26% so với tổng dư nợ cho vay.

+ Kết quả cho vay đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn: Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn ước đạt 63.200 tỷ đồng, tăng 34,63% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng 29,84% so với tổng dư nợ cho vay.

+ Dư nợ cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Dư nợ ước đạt 3,6 tỷ đồng, số lãi tiền vay được hỗ trợ lũy kế từ đầu năm ước đạt 0,35 tỷ đồng.

+ Dư nợ cho vay xuất nhập khẩu: Ước đạt 32.512 tỷ đồng, tăng 18,54% so với 31/12/2018, chiếm tỷ trọng 15,35% so với tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Trong đó, cho vay xuất khẩu ước đạt 16.415 tỷ đồng, tăng 40,66% so với đầu năm.​

+ Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: Ước đạt 42.592 tỷ đồng, tăng 8,81% so với 31/12/2018, chiếm tỷ trọng 20,11% so với tổng dư nợ cho vay.

+ Cho vay theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN Việt Nam về cho vay nhà ở của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Ước dư nợ 75,78 tỷ đồng và còn 393 khách hàng vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và xây dựng nhà ở xã hội còn dư nợ.

+ Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu: Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu ước đạt 7.613 triệu USD, giảm 17,06% so với cùng kỳ; thanh toán hàng nhập khẩu ước đạt 5.581 triệu USD, giảm 19,48% so cùng kỳ.

Về xử lý các vấn đề liên quan đến các QTDND thời gian qua: Trên địa bàn Đồng Nai có 06 QTDND (Thái Bình, Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây, Quảng Tiến và Gia Kiệm) đang kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm 30/9/2019, đã thực hiện chi trả 05 đợt tại 05 QTDND Thái Bình, Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây, Quảng Tiến (QTDND Quảng Tiến hiện tại đã chi trả xong đợt 5 cho khách hàng kể từ ngày 04/9/2019) một khách hàng mỗi đợt chi trả tối đa là 100 triệu đồng. Kết quả đã chi trả hết cho 1.638/3.031 người = 54,04% số người; số tiền 468,022/1.463,927 tỷ đồng = 31,97% số tiền, cụ thể:

Ngành Ngân hàng Đồng Nai tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành và của Tỉnh trong năm 2020 để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ phấn đấu cuối năm tăng 10% - 12% so với 31/12/2019;  Tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đến cuối năm tăng 14% - 16% so với 31/12/2019; Chất lượng tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu (dư nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5) phấn đấu dưới 2%. Mục tiêu của ngành đáp ứng đủ vốn cho nền kinh tế, nhưng phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững.

Giải pháp thực hiện:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.  Các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất huy động, huy động vốn hợp lý, cạnh tranh lành mạnh và các quy định về cho vay được quy định tại các Thông tư và Quyết định của NHNN Việt Nam. Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 bám sát các giải pháp điều hành chinh sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động Ngân hàng của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước.  Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, …; tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng, tín dụng đối với khách hàng/nhóm khách hàng có dư nợ lớn…​

Nguyễn Bình