Tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân tham gia quản lý nhà nước

Đăng ngày: 21/05/2020
​HĐND tỉnh xác định những nội dung quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, liên quan đến đời sống của người dân thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách; thực hiện các dự án; biên chế và hợp đồng lao động sẽ thuộc đối tượng để đề nghị phản biện xã hội. 

​    Đánh giá kết quả 10 năm công tác Dân vận, Đảng đoàn HĐND tỉnh nhìn nhận, căn cứ quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; quyết định số: 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013  Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" và các quyết định số 728,729,801-QĐ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền ở địa phương các cấp trong tỉnh với nhân dân, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện trong nội bộ HĐND tỉnh.
    MTTQ tham gia.jpg
                          Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN báo cáo việc tham gia xây                                              dựng chính quyền tại kỳ h​ọp HĐND tỉnh


     HĐND tỉnh xác định những nội dung quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, liên quan đến đời sống của người dân thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách; thực hiện các dự án; biên chế và hợp đồng lao động sẽ thuộc đối tượng để đề nghị phản biện xã hội. Đảng đoàn HĐND tỉnh đề nghị Ban cán sự Đảng chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện việc xây dựng các Nghị quyết quy phạm pháp luật và Nghị quyết cá biệt theo quy trình tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các quy định hiện hành để HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết.
    Sau khi các quyết định của Tỉnh ủy được ban hành, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực, các ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện. Việc lãnh đạo của Đảng đoàn thể hiện qua các Nghị quyết định kỳ, các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh. Đối với các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Đảng đoàn lãnh đạo đều mời UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự.
    Để triển khai thực hiện nội dung lãnh đạo của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh đã cụ thể hóa bằng các văn bản như sau:
    - Các kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh đều có sự phối hợp với UBMTTQVN tỉnh để tổ chức cho đại biểu tiếp xúc, liên hệ với cử tri đồng thời gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy biết, giám sát. Trong 10 năm qua, đã tổ chức 38 đợt tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử của các đại biểu và 08 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề.
     - Ký kết quy chế phối hợp công tác số 874/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 22/3/2017 giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Quy chế phối hợp gồm 03 chương với 13 điều xác định trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp, hợp tác, trách nhiệm giải quyết các công việc chung. Nguyên tắc phối hợp là hợp tác, bình đẳng, dân chủ, tuân thủ pháp luật và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quy chế cũng đã xác định cơ chế thông tin mỗi tháng 01 lần, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tham mưu thông báo đến UBMTTQVN tỉnh về tình hình hoạt động và mỗi quý một lần, UBMTTQVN tỉnh thông báo đến HĐND, UBND những kiến nghị của nhân dân.
    - Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBMTTQVN tỉnh giám sát và phản biện xã hội đối với 27 nội dung trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định liên quan đến các nội dung: Quy định chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố); bảng giá đất, đầu tư công …
    - Trong 10 năm qua, HĐND tỉnh đã tổ chức 37 kỳ họp, trong đó có 20 kỳ họp thường kỳ; tại các kỳ họp thường kỳ UBMTTQVN tỉnh đã có  báo cáo về việc MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị, trong đó có 29 nội dung góp ý xây dựng chính quyền như: Tỉnh cần quan tâm công tác quy hoạch, từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch chi tiết nhằm dự báo, hoạch định trước sự phát triển không gian xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; thực hiện các dự án đã được phê duyệt; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; giải quyết tái định cư; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài; quản lý kinh doanh hóa chất; bảo vệ môi trường; rà soát và nắm tình hình đời sống, sinh hoạt của những hộ dân đang tạm cư hoặc được bố trí tái định cư do bị giải tỏa phải di dời để thực hiện các dự án để có biện pháp giải quyết những khó khăn; giải quyết tình trạng khai thác cát trên sông Đồng Nai; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; thanh, kiểm tra và xử lý theo pháp luật việc quảng cáo những mặt hàng nước ngoài có những nội dung không đúng sự thật về chất lượng; tăng mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Thanh tra nhân dân; giải quyết tình trạng ngập nước trong mùa mưa; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, tích cực xem xét, xử lý, giải thích trả lời ý kiến của cử tri kịp thời, có hiệu quả hơn…
    - Thường trực, các Ban và các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát tại các ngành, địa phương trong tỉnh về tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các đoàn giám sát đều mời UBMTTVN tỉnh tham dự để thực hiện giám sát hoạt động HĐND và phản biện xã hội. Kết quả, UBMTTQVN tỉnh đã tham gia đạt tỷ lệ khoảng 87%. 
    - Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, UBMTTQVN các cấp đã tham gia vào việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và giám sát suốt quá trình cuộc bầu cử diễn ra.

Nguyễn Thị Oanh