Thường trực Hội Đồng Nhân Dân

Đăng ngày: 12/08/2011

Thường trực Hội Đồng Nhân Dân  

Nguyễn Phú Cường copy.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa IX

Nguyễn Sơn Hùng copy.jpg
 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX
Phạm Ngọc Tuấn copy.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX

Trần Văn Quang copy.jpg
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX

Lại Thế Thông copy.jpg
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa IX

Nguey64n Thị Thu hiền copy.jpg
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa IX


Nguyễn Trung Thành copy.jpg
Chánh văn phòng HĐND tỉnh