Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU

Đăng ngày: 28/12/2018
​Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tổ vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tổ vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với ban Cán sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 23-CT/TU, định kỳ báo cáo kết quả và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệmvụ, giải pháp được phân công để báo cáo kết quả việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định hiện hành, nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cần tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời theo trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và quy định tại Thông tư liên tịch này. Chỉ những cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố mới được tiến hành giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, người có thẩm quyền phải nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về hành vi, quyết định của mình. Người làm trái pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố về việc giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa.

Đối với trách nhiệm tiếp nhận, thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm gồm Cơ quan điều tra; Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Viện kiểm sát các cấp; Các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

Về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, các cơ quan quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, trừ Đội An ninh ở Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Đội An ninh Công an cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình. Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhận văn bản yêu cầu mà không được khắc phục.

Về trách nhiệm tiếp nhận, thẩm quyền giải quyết kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình. Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận mọi kiến nghị khởi tố và chuyển ngay đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết. Viện kiểm sát giải quyết kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan đang thụ lý, giải quyết kiến nghị khởi tố nhận văn bản yêu cầu mà không được khắc phục.

Kim Chung​