Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Ban VH-XH HĐND tỉnh đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động

Đăng ngày: 11/12/2017
​ Ban VH-XH HĐND tỉnh đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động.

Tại phiên buổi chiều, ngày họp thứ nhất của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban, Ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã đại diện Ban VHXH HĐND tỉnh thông qua nội dung thẩm tra của Ban về quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 trên cơ sở xem xét, đánh giá Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này có kết quả cụ thể như sau:

    Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 là cần thiết và đúng quy định hiện hành; quy trình xây dựng nghị quyết đúng trình tự quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

    Về đối tượng hỗ trợ được xây dựng dựa trên quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014, phù hợp tình hình kinh tế - xã hội hiện nay của tỉnh, đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm trẻ, thể hiện được sự quan tâm của tỉnh đối với các nhóm trẻ tư thục hiện đang giữ trẻ dưới 36 tháng tuổi, trong đó có con của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

    Về điều kiện hỗ trợ. việc xây dựng các điều kiện để được hỗ trợ nhằm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý hoạt động của các nhóm trẻ tư thục; lựa chọn được các nhóm trẻ hoạt động ổn định, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc các em dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của các nhóm trẻ tư thục trong việc chăm sóc cho trẻ em và trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý các trang thiết bị, cơ sở vật chất được hỗ trợ.

    Về nội dung và mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ theo dự thảo Nghị quyết dựa trên kết quả khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện nay của các nhóm trẻ tư thục và nhu cầu thiết yếu trong việc nuôi dạy trẻ. Định mức hỗ trợ được xây dựng căn cứ trên quy mô của các nhóm trẻ hiện nay (đa số từ 30 trẻ đến 33 trẻ/nhóm) với mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách là 40 triệu đồng/nhóm đối với khu vệ sinh, 18 triệu đồng/nhóm đối với khu nhà bếp và 41,8 triệu đồng/nhóm đối với trang thiết bị dạy học.

     Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhận thấy việc quy định nội dung và định mức hỗ trợ như dự thảo Nghị quyết là phù hợp các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động của các nhóm trẻ tư thục (Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành  Danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường mầm non), phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của tỉnh, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các nhóm trẻ có thêm kinh phí để đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

    Về lộ trình thực hiện, thời gian, lộ trình triển khai thực hiện đã được phân kỳ cụ thể, trong đó quan tâm thứ tự ưu tiên đối với các địa bàn đã được chọn thí điểm (xã Hóa An, phường Long Bình - thành phố Biên Hòa) nhằm rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Đề án; phù hợp với các chương trình, chủ trương, chính sách đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

     Ngoài ra, để đảm bảo đề án thực hiện có hiệu quả, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ trong việc xét duyệt, quản lý các nhóm trẻ được hỗ trợ.

Trương Thị Hộp