Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Các công đoàn cơ sở thuộc công đoàn viên chức tỉnh tăng cường thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng ngày: 28/12/2018
Căn cứ Hướng dẫn số 102/HD-CĐVC ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh về tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định này. 

Công đoàn viên chức tỉnh vừa có văn bản nhắc nhở các công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó:

Để triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 và các năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đã đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan đảng, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ Hướng dẫn số 102/HD-CĐVC ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh về tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định này. Thời điểm tổ chức Hội nghị CBCC, viên chức vào cuối năm 2018 hoàn thành chậm nhất ngày 31/12. Đối với đơn vị sự nghiệp là trường học, có thể tổ chức hội nghị vào thời gian kết thúc năm học để phù hợp với đặc thù của ngành.

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, ngày 07/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định thực hiện Quy chế dân chủ ở nơi làm việc, Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp căn cứ phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, người lao động để nắm rõ quyền, trách nhiệm, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc.

Công đoàn cơ sở cần chủ động thamgia ý kiến với lãnh đạo doanh nghiệp trong việc triển khai xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện tại doanh nghiệp, nội dung quy chế dân chủ xác định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động,công đoàn cơ sở phối hợp trong việc tổ chức hội nghị người lao động,đối thoại tại nơi làm việc. Thời điểm tổ chức Hội nghị người lao động tùy vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và điều kiện thực tế, các doanh nghiệp chọn thời điểm tổ chức Hội nghị người lao động cho phù hợp nhưng phải đảm bảo ít nhất một năm một lần theo quy định.

 

Kim Chung​