Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Các giải pháp để thu nợ bảo hiểm xã hội trong thời gian tới

Đăng ngày: 05/12/2018
Giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2018 BHXH Việt Nam giao là 1,47% ​

     Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động, tích cực bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2018 BHXH Việt Nam giao là 1,47%, cụ thể:
    IMG_5365.JPG
              Người lao động luôn mong muốn được hỗ trợ tham gia BHXH


   - Thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tình hình phối hợp xử lý nợ BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp có số tiền nợ BHXH dây dưa, kéo dài.
    
- Định kỳ cung cấp danh sách các đơn vị nợ BHXH cho các sở, ban, ngành có liên quan để phối hợp (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục thuế tỉnh) trong công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu hồi nợ đọng.
   
- Bám sát các đơn vị, doanh nghiệp nợ để tập trung đôn đốc thu nợ tại các đơn vị, doanh nghiệp.
    
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
   
- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thanh tra đột xuất đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
   
- Chuyển hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH sang Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý hành vi vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự.
   
Tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hiện rất phức tạp, nợ cục bộ với thời gian nợ kéo dài, số tiền nợ lớn. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đang phối hợp để tổ chức hội nghị giữa các sở, ban, ngành để bàn các giải pháp về thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN,BHTNLĐ-BNN.
   
Ngoài ra, Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai (PC46) mời các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, dây dưa, kéo dài tuyên truyền việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và Điều 216 của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Nguyễn Thị Oanh