Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Các giải pháp huy động và quản lý các nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 27/11/2018
​Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 thực hiện nghị quyết  trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Vụ hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Tài chính đã có báo cáo tham luận để đánh giá kết quả huy động và quản lý các nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới ở nước ta. Trong đó, nhấn mạnh việc định hướng các giải pháp  như sau:​

DSC01355.JPG
Mô hình trồng xoài tại Hợp tác xã Suối Lớn huyện Xuân Lộc Đồng Nai.


Một là, về huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới:

Cần rà soát, hoàn thiện các chính sách thu NSNN theo hướng mở rộng cơ sở thu, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương có thêm nguồn lực bền vững cho xây dựng NTM. Theo đó, cần nghiên cứu, ban hành Luật thuế bất động sản theo các nghị quyết của trung ương và thực tế đối với nhiều quốc gia, thu ngân sách thuế bất động sản đã trở thành một nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương và có xu hướng ngày càng mở rộng;

Cần đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả việc lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình MTQG NTM; Đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Quốc hội;

Cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế bảo lãnh chính phủ đối với các dự án hợp tác công tư; đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;

Cần đảm bảo cân đối nguồn lực từ ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh việc bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp nhà nước

Rà soát, lồng ghép và cắt giảm các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, các dự án, chính sách tài chính đốiv ới phát triển nôngn ghiệp nông thôn đang triển khai có nội dung trùng lắp; Từ đó cơ cấu lại nguồn lực, tạo nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới;

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để cơ cấu lại các quỹ, giảm áp lực từ NSNN cho các quỹ;

Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển.


DSC01353.JPG
Mô hình kinh tế trang trại tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai- một huyện đi đầu cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Hai là, về quản lý và sử dụng các nguồn lực xây dựng NTM

Cần rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về phân bổ vốn từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới;

Nghiên cứu rà soát các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và chính sách cho xây dựng nông thôn mới;

Tăng cường hơn nữa sự tham gia của người dân và cộng đồng trong quá trình thực hiện chương trỉnh MTQG xây dựng nông thôn mới;

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tín dụng đối với người nghèo, đối tượng chính sách và học sinh, sinh viên;

Tăng cường kỷ luật ngân sách, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về ứng vốn,kế hoạch đầu tư công trung hạn để chấm dứt tình trạng nợ đọng XDCB trong xây dựng nông thôn mới;

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới./.

Kim Chung​