Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 11/10/2018
  ​    Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Chính phủ về cải cách, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã và đang được tỉnh Đồng Nai chỉ đạo quyết liệt, thực hiện quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; từng bước tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, số lượng người làm việc.  
 ​​    Hiện nay, có 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 03 cơ quan tương đương cấp sở (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai); 09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, mỗi đơn vị có 12 đến 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 982 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: 133 đơn vị khối tỉnh, 100 đơn vị khối huyện, 749 đơn vị khối trường học (THPT là 42 đơn vị, THCS là 175 đơn vị, TH là 299 đơn vị, MN là 226 đơn vị, Trường phức hợp là 7 đơn vị).

​    Trên cơ sở các quy định của Trung ương, UBND tỉnh Đồng Nai tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan nhà nước gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Theo đó, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 982 đơn vị sự nghiệp đến năm 2021 giảm 102 đơn vị, trong đó: cấp tỉnh giảm 70/135 đơn vị, cấp huyện giảm 32 đơn vị (chưa bao gồm các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo và Trạm y tế). Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện giải thể 01 đơn vị và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy 01 đơn vị (Giảm được 04 phòng chuyên môn (02 phòng chuyên món thuộc Sở, 02 phòng chuyên môn thuộc các đơn vị trực thuộc Sở), giảm 03 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng (02 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng thuộc Sở; 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng thuộc các đơn vị trực thuộc Sở).

​    Bên cạnh sắp xếp, tổ chức lại bộ máy bên trong, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo rà soát nhằm thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp theo hướng tự chủ tài chính, xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện; xây dựng và hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật, chuyển đổi từ thu phí sang thực hiện thu giá dịch vụ sự nghiệp đảm bảo đến năm 2020 sẽ có 100% các đơn vị sự nghiệp có định mức kinh tế kỹ thuật và chuyển đổi từ phí sang giá địch vụ sự nghiệp; đạt 10% số lượng đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước để bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2014 - 2016 và năm 2017; xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện, nhất lả khối giáo dục mầm non, trung học phổ thông, các dịch vụ sự nghiệp công lập mà tư nhân đã thực hiện tốt, hiệu quả,...

IMG_0988.JPG
Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND​

​    Đồng thời, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức không đủ điều kiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ được đảm bảo quyền lợi trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện thôi việc do sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của các sở, ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; các ấp, khu phố và các đơn vị sự nghiệp sẽ được hưởng hỗ trợ một khoản tiền tương ứng vói đơn vị công tác, vị trí công việc, tuổi đời, thâm niên công tác, thời gian tham gia BHXH,... 

​    ​Tuấn Anh