Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Cần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 16/05/2019
  ​  Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã thành lập Đoàn giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện Trảng Bom.  
  Qua giám sát cho thấy UBND huyện Trảng Bom đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác bồi thường đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 và Quyết định sổ 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh; thực hiện công bố, công khai các quy định, hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy trình quy định.
  Trong năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 20 dự án, nâng tổng số dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện là 38 dự án (trong đó có 18 dự án chuyển tiếp của năm 2017), với tổng số diện tích thu hồi là 732,76 ha đất của 2.063 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; cụ thế kết quả thực hiện: có 13 dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; 07 dự án đã phê duyệt phương án bồi thường và 18 dự án đang triển khai thực hiện theo quy trình. Công tác bố trí tái định cư được chỉ đạo thực hiện đúng quy định, đã giao 52 lô nên đất ở tái định cư với tổng diện tích 7.010,6 m2.
 Tuy nhiên bên cạnh đó công tác bồi thưỡng, hỗ trợ các dự án trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:Tuy nhiên bên cạnh đó công tác bồi thưỡng, hỗ trợ các dự án trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về chế độ chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa thường xuyên, đầy đủ; công tác kiểm đếm cây trồng, tài sản, vật kiến trúc của một số hộ dân tại một s dự án còn có trường hợp còn thiếu, chưa chính xác; việc xác định nguồn gốc đất, nội dung xác nhận còn sơ sài, chưa rõ ràng, thiếu tính thống nhất gây khó khăn cho việc áp dụng các chính sách bồi thường, việc thực hiện xác định vị trí đất chưa chặt chẽ, chưa chính xác so với thực tế; công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng chưa chặt chẽ, vẫn còn xảy ra tình trạnh người dân phân chia nhỏ đất nông nghiệp, chuyển nhượng làm nhà ở nhưng không thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, không xin phép xây dựng, ảnh hưởng đến công tác xác định đối tượng bồi thường và bố trí tái định cư; việc chỉ đạo thực hiện các dự án còn chậm, trong năm 2018 số dự án có thu hồi đất đang triển khai thực hiện là 18/38 dự án (chiếm 47,4%); đồng thời, tại một số dự án chủ đầu tư chuyển kinh phí bồi thường còn chậm so với quy định và chưa chủ động, tích cực phối hợp với Hội đồng bồi thường để thực hiện nhiệm vụ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án chưa được thực hiện kịp thời; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tích cực, thống nhất giữa các ngành chức năng của huyện dẫn đến việc xử lý còn lúng túng, chưa kịp thời, mất nhiu thời gian trong việc giải quyết, trả lời cho người dân, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; một số cán bộ làm công tác bồi thường còn chưa linh hoạt, cứng nhắc trong việc thực hiện, chưa kịp thời vận dụng các chủ trương, chính sách để đảm bảo đầy đủ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân tại dự án.

  Sau giám sát, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã có những kiến nghị cụ thể đối với Thường trực HĐND tỉnh, Huyện ủy Trảng Bom và UBND huyện Trảng Bom để khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tiếp theo./.

 
   Ngọc Diệp