Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Cần nâng cao hơn nữa vai trò của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Đăng ngày: 18/01/2018
​Kết luận Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện năm 2017, đồng chí Nguyễn Phú Cường, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu lên một số nhiệm vụ cần tập trung phối hợp thực hiện giữa các cơ quan trong năm 2018, đồng thời, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của người đại biểu dân cử và cơ quan dân cử trong hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Các nội dung đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý trong công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện năm 2018 cụ thể như sau:

Trong tổ chức các kỳ họp, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh căn cứ kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018 đã đề ra, phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức các kỳ họp thường lệ đúng quy định của pháp luật, chú trọng đảm bảo quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ngành trong công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; tham mưu Đảng đoàn HĐND và Ban Cán sự UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung quan trọng trước khi trình kỳ họp. Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh trong việc giám sát, phản biện xã hội về các nội dung trình kỳ họp.

chu Cuong giao ban 2017.jpg 
 Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư TỈnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
kết luận Hội nghị giao ban
 

Trong hoạt động khảo sát, giám sát, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chương trình giám sát năm 2018 đã đề ra, các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và của cử tri,  phối hợp với HĐND cấp huyện, UBND, UBMTTQVN tỉnh để tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp về nội dung, thời gian, địa điểm. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với HĐND cấp huyện và với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh trong việc cử nhân sự tham gia các Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH, của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện. Trên cơ sở kiến nghị của đoàn giám sát, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với HĐND cấp huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chọn lựa nội dung để tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh và chất vấn giữa hai kỳ họp để yêu cầu những người có trách nhiệm trả lời về trách nhiệm của mình đối với vấn đề được nêu. Đề nghị UBND tỉnh phối hợp, chỉ đạo thực hiện theo quy định pháp luật. Ngoài ra, khi có hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND tỉnh sẽ  thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người có chức vụ do HĐND tỉnh bầu, đồng thời triển khai hướng dẫn đến HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định.

chi Hien VHXH giao ban 2017.jpg 
 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
phát biểu tại Hội nghị giao ban
 

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh. Tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi cư trú kết hợp với tiếp xúc cử tri nơi ứng cử. Tùy tình hình thực tế và yêu cầu thực tế, Thường trực HĐND tỉnh chọn lựa nội dung và phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề. Tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh trong việc chuyển và xử lý, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh theo quy định. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phân công các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh. Ngoài ra, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh phối hợp tham dự các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề và tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu tỉnh tiếp tục phối hợp với Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. UBND tỉnh chỉ đạo việc xử lý, giải quyết, trả lời và báo cáo kết quả kịp thời đối với đơn do Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến. Trong quý II, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của UBND tỉnh. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức cho đại biểu tiếp công dân tại địa bàn ứng cử; chú trọng đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc địa bàn ứng cử. Ngoài ra, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn các nội dung khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn để tổ chức khảo sát, giám sát.

Trong việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND các cấp, năm 2018 là năm giữa của nhiệm kỳ, cần tăng cường và nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu, do đó Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất phối hợp tổ chức hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp. Thường trực HĐND tỉnh sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể, đề nghị các cơ quan cấp tỉnh và HĐND cấp huyện phối hợp để thực hiện tốt nội dung trên. 

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đại biểu HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của người đại biểu dân cử, của cơ quan dân cử, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuyết Anh