Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Chỉ đạo của UBND tỉnh về các giải pháp cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Đăng ngày: 04/07/2017
Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh Đồng Nai đạt 85,12 điểm, xếp hạng thứ 04/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. ​

     Qua kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ cho thấy công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2016 đã có chuyển biến tích cực đi vào hiệu quả thực chất hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; tuy nhiên, vẫn còn một sô nội dung chưa đạt yêu cầu theo quy đinh, nhất là các lĩnh vực: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.
   
Nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần giữ vững, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các nội dung sau:
    
Thủ tưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức rà soát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính theo các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó tiến hành đối chiếu, rà soát để xác định những tồn tại trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, nhất là các nội dung, tiêu chí chưa đạt yêu cầu (bị trừ điểm) từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, gắn kết với chỉ số PCI trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, kịp thời theo quy định. Kiện toàn Trung tâm hành chính công tỉnh; rà soát, bổ sung các TTHC, dịch vụ công cần thiết cho người dân, doanh nghiệp, tích hợp giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện và UBND cấp xã; triển khai kết nối liên thông giữa Trung tâm hành chính công tỉnh với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm hành chính công) của UBND cấp huyện để người dân, doanh nghiệp được thuận lợi trong lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC. Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2017: về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng văn bản điện tử để điều hành, xử lý công việc, sử dụng chữ ký số để xác thực văn bản điện tử; kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa và các phần mềm do bộ, ngành, đơn vị phát triển. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các tồn tại trong các kết luận thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.
   
Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp góp phần giữ vững, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Tham mưu triển khai các các nội dung của chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh về các lĩnh vực: chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hoàn chỉnh việc rà soát vị trí việc làm của công chức (bảng mô tả công việc và khung năng lực) theo danh mục vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định sô 2054/QĐ-BNV ngày 31/12/2015; đồng thời tham mưu UBND tỉnh triển khai hoàn chỉnh, phê duyệt đề án xác đinh vị trí việc làm của viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.
   
 Tham mưu xây dựng, triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh hàng năm. Sở Tư pháp chủ trì tham mưu triển khai các nội dung của chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát TTHC, trong đó chú trọng đôn đốc các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, kịp thời để triển khai thực hiện; khắc phục tình trạng tham mưu ban hành văn bản trễ hạn.
   
Ngoài UBND cấp huyện và hai sở chịu trách nhiệm chính nêu trên, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở Thông tin truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; các cơ quan báo, đài; và chế độ báo cáo kết quả thực hiện để làm cơ sở đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, công vụ của các đơn vị, địa phương năm 2017.

 Nguyễn Thị Oanh