Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 05/12/2018
​Căn cứ kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2018 và sự thống nhất giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh vào các ngày 05, 06 và 07 tháng 12 năm 2018 để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2018 và đề ra các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; lấy phiếu tín nhiệm đối với giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo và chất vấn, xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp và quyết nghị thông qua các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề.​

Chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh gồm các nội dung sau:

Trong ngày khai mạc kỳ họp, Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo và trình kỳ họp 4 nội dung về kết quả hoạt động năm 2018; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 6 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019 và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019. UBND tỉnh báo cáo và trình kỳ họp 13 nội dung về: Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch năm 2019 của tỉnh; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018 (đợt 2); đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2019; quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; phê duyệt tổng biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2019; thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; quy định mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế; chính sách hỗ trợ, số lượng và chế độ thù lao đối với cán bộ của Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa/Khu thể thao ấp; quy định về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập; quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40 ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 115 ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của ngành. Tiếp theo đó, các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp. Cũng trong ngày họp thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm, bầu ủy viên UBND tỉnh và miễn nhiệm Hội thẩm TAND tỉnh.

chu tuan ky hop.JPG 
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Tờ trình chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
 

Trong ngày họp thứ hai, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại các cụm tổ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nội dung trình kỳ họp. Sau phiên thảo luận cụm tổ, các nội dung có nhiều ý kiến khác nhau sẽ được tổng hợp đưa ra thảo luận tại Hội trường. Cũng trong ngày họp thứ hai, HĐND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Trong ngày họp thứ ba, ngày cuối cùng của kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn và xem xét, quyết nghị thông qua các Nghị quyết của kỳ họp (17 nghị quyết không kể nghị quyết về công tác nhân sự) trước khi bế mạc kỳ họp.

toan canh ky hop 8.JPG 
Toàn cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX
 

Như vậy, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 3 ngày, dự kiến tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ quyết nghị thông qua 20 nghị quyết gồm 07 nghị quyết thường kỳ, 06 nghị quyết chuyên đề, 03 nghị quyết về hoạt động của HĐND, 03 nghị quyết về công tác nhân sự và 01 nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm. Đây sẽ là kỳ họp duy nhất trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định.

Tuyết Anh