Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Chủ trương “hỗ trợ thanh niên làm giàu trên mảnh đất của mình”

Đăng ngày: 27/12/2018
​Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, đã ghi nhận một phần không nhỏ vai trò của đoàn viên thanh niên thông qua việc phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong thời gian gần đây nhiều thanh niên có xu hướng rời khỏi vùng quê đi làm công nhân tại các nhà máy xí nghiệp; dẫn đến việc ở một số địa phương chỉ còn người già, trẻ em và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa bàn dân cư. Thanh niên nông thôn mong muốn được ở lại địa phương để lập nghiệp trên chính mảnh đất của cha mẹ mình, nhưng sản xuất nông nghiệp ngày càng khó khăn, giá cả bấp bênh, thời tiết thất thường, rất cần có được một định hướng, một cơ chế chính sách để hỗ trợ.

Để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, hiện tại UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1418/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnH Đồng Nai. Song song với đề án, có chương trình giải quyết việc làm cho vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, để phát triển kinh tế địa phương, thanh niên thông thôn có thể đăng ký học nghề tại địa phương theo chính sách của Đề án để áp dụng khoa học kỹ thuật mới thay thế các kỹ thuật truyền thống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất, đáp ứng tốt với thị trường tiêu thụ, ngoài ra được vay vốn để phát triển sản xuất theo quy định tại Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương nơi sinh sống.

Sở Khoa học và Công nghệ hàng năm đều có hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND các huyện xây dựng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở sẽ phối hợp  tổ chức triển khai các nhiệm vụ này ở địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, xây dựng các mô hình ưng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho các nông hộ tại địa bàn, mời tham gia hội thảo, giới thiệu các mô hình hay trong sản xuất.

Thanh niên tại địa bàn triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thể tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, tham dự hội thảo miễn phí. Việc tham gia để thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ công nghệ cho các nông hộ tại địa bàn thanh niên cũng có thể tham gia nhưng phải đóng góp một phần kinh phí hoặc ngày công lao động để thực hiện mô hình, vì ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần tùy theo từng chính sách của ngành nông nghiệp. Riêng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp thì thanh niên phải thông qua một tố chức có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu phù hợp mới có thể tham gia để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trong thời gian tới, các sở ngàn của tỉnh tiếp tục tăng cường nghiên cứu, tiếp tục chuyển giao và ứng dụng khoa học và công nghệ, lấy khoa học công nghệ làm khâu then chốt để tạo đột phá trong tăng năng suất, chất lượng và sản lượng, gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa. Đẩy mạnh đào tạo lao động kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững, phát triển mạnh các ngành công nghiệp, dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, để công nghiệp và dịch vụ thực sự thúc đẩy trở lại cho phát triển nôngn ghiệp, nông thôn; Thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững, theo hướng chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang giải pháp tạo mội trường, tạo cơ hội cho người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và năng lực phòng, chống thiên tai. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; từng bước hướng tới nông thôn mới giàu có, văn minh, hiện đại.

Kim Chung​