Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

Đăng ngày: 02/03/2018
​Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 về phê duyệt đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tập trung thực hiện để nâng cao hiệu quả KT-XH của đầu tư công và chất lượng thể chế quản lý đầu tư công.

​    Mục tiêu cụ thể UBND tỉnh đề nghị sở ngành, địa phương cần tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công; phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm trên 90%. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công trong tất c​ả các khâu của quy trình quản lý đầu tư công, nâng cao hiệu quả và tính bền vừng của đầu tư công. Đồng thời, xác định rõ và định hướng đầu tư công theo nguồn vốn và các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Các ngành, địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh thu hút tối đa, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, mở rộng các hình thức đầu tư.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, giải pháp đặt ra trong giai đoạn 2017-2020 cho các sở, ngành, địa phương là khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi những quy định của pháp luật về đầu tư công còn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là Luật đầu tư công và các nghị định hướng dẫn thi hành; việc đề xuất sửa đổi cần tập trung theo hướng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục đầu tư không cần thiết, rút ngắn quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục về đầu tư công. Nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư công, nâng cao ý thức trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc bố trí vốn cho từng dự án cụ thể, bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đã được quy định. Thực hiện cơ cấu lại đầu tư công gắn chặt chẽ với cơ cấu lại NSNN và nợ công, quyết liệt thực hiện chủ trương giảm tỷ trọng đầu tư nhà nước, tăng tỷ trọng đầu tư của các thành phần kinh tế khác; đa dạng hóa các hình thức, kênh đầu tư và mô hình hợp tác nhằm huy động hiệu quả các nguồn vốn ngoài Nhà nước cho phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Tăng cường quản lý đầu tư công và ứng dụng CNTT về quản lý đầu tư công…

Giải pháp định hướng đến năm 2025 đặt ra là nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nền kinh tế theo cơ chế thị trường, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH. Phân bổ vốn đầu tư công hợp lý, kết hợp hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh thực hiện đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ, hiện đại, xanh, thân thiện với môi trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển KT-XH và các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển đô thị và công khai minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra trong quá trình đầu tư công…

Lê Lài