Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý văn bản QPPL của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 02/08/2019
​Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế trong việc là đầu mối giúp Hội đồng nhân dân thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND ban hành quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

    Qua kiểm tra, trong năm 2011, phát hiện 01 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai về xây dựng trường Trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015, trong đó, quy định hệ số phụ cấp cho một số đối tượng. Qua kiểm tra, các Ban HĐND tỉnh phát hiện quy định như trên là không đúng thẩm quyền và không có căn cứ pháp lý về mặt nội dung, từ đó, kiến nghị HĐND thay thế nội dung trái pháp luật nêu trên của Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND và đã được HĐND tỉnh thống nhất xử lý.
    Về kết quả giám sát: Hoạt động giám sát qua xem xét văn bản Quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới được Đảng đoàn lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện thường xuyên. Thời gian qua, hoạt động giám sát được thuận lợi do việc gửi báo cáo, văn bản của UBND và HĐND cấp dưới đến HĐND cấp trên được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh và HĐND cấp huyện đã quan tâm đến công tác tự kiểm tra văn bản theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP và kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP. Mặt khác, HĐND tỉnh cũng đã tham gia công tác kiểm tra văn bản ngay từ giai đoạn UBND xây dựng chương trình ban hành văn bản QPPL hàng năm, do đó, đã góp phần cùng UBND tỉnh trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
    Qua xem xét văn bản QPPL cho thấy việc ban hành văn bản của UBND tỉnh được đảm bảo về trình tự thủ tục, đúng thẩm quyền ban hành, nội dung phù hợp tình hình thực tế và không trái với Luật, văn bản Quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Chỉ có một số sai sót về mặt hình thức, thể thức văn bản hoặc thiếu trình tự xin ý kiện một số ngành Trung ương sau đó đã được bổ sung, hoàn thiện.
    Nhìn chung, các văn bản của UBND các cấp đều được triển khai thực hiện và đem lại kết quả trong hoạt động quản lý, điều hành. Các Luật, các văn bản Quy phạm pháp luật của các Bộ ngành và các cơ quan thuộc Trung ương cấp trên ngay sau khi được ban hành đều được các cấp, các ngành ở Đồng Nai tổ chức tuyên truyền học tập đến cán bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, theo thẩm quyền, UBND tỉnh đã có những quy định, hướng dẫn cụ thể tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.
    Trong năm 2014, HĐND tỉnh đã kiến nghị xử lý 01 văn bản của UBND tỉnh do không còn phù hợp sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Tiếp thu kiến nghị của HĐND, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 về việc bãi bỏ quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các văn bản từ UBND sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
   Ngoài ra, hàng năm Thường trực HĐND, các ban HĐND tiến hành rà soát các Nghị quyết HĐND tỉnh để báo cáo các Bộ ngành Trung ương theo yêu cầu và thực hiện việc thông báo văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo quy định.

​Nguyễn Thị Oanh