Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Công tác luân chuyển cán bộ

Đăng ngày: 11/07/2019
​Công tác luân chuyển cán bộ đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện ngày càng đi vào nề nếp.

​     Kết quả công tác luân chuyển đã tạo nên động lực mới trong công tác cán bộ, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và giải quyết nhiều vấn đề khổ khăn, phức tạp ở các cấp ủy, đơn vị; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng ngành, từng đơn vị. Căn cứ quy hoạch cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi quản lý, trong đó chú trọng thực hiện chủ trương bố trí, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương. Đối tượng luân chuyển là những cán bộ cỏ độ tuổi từ 35 - 50 tuổi, có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có trình độ chuyên môn, năng lực phù họp với lĩnh vực và địa bàn đến. Không luân chuyển những cán bộ chưa được quy hoạch, cán bộ đang trong thời gian thi hành kỷ luật, cán bộ năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển, cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
    Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện, luân chuyển 130 đồng chí, trong đó luân chuyển tỉnh về huyện 03 đồng chí; từ huyện về xã 74 đồng chí; từ xã về huyện 28 đồng chí; luân chuyển ngang các xã, phường, thị trấn 12 đồng chí, luân chuyển các ngành trong huyện 13 đồng chí, ngoài ra một số ngành cấp tỉnh đã mạnh dạn luân chuyển cán bộ của ngành về các địa phương để đào tạo, bồi dưỡng.
    Sau thời gian luân chuyển, phần lớn cán bộ luân chuyển đã phát huy được vai trò? trá.ch nhiệm, sở trường công tảc, tiếp cận nhanh với nhiệm vụ mới, tiến bộ trong nhận thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành sâu sát và toàn diện hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đan vị ổn định nội bộ, được cán bộ, đảng viên đồng tình và đánh giá cao. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt chủ trương về hỗ trợ cho 'cán bộ luân chuyển trong quá. trình 'thực hiện nhiệm vụ, tỉnh đã có sự xem xét điều chỉnh các mức quy định hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển theo phương thức thay đổi ngang với mức tăng tỷ lệ phần trăm theo mức lương tối thiểu để phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, các địa phương nơi luân chuyển đến đã có nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ được ồn định, gắn bó và cố gắng nỗ lực họàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Thị Oanh