Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Công tác phối hợp ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác Dân vận

Đăng ngày: 15/05/2020
​Đảng đoàn HĐND tỉnh cử nhân sự tham gia Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh qua các nhiệm kỳ; trong hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ có rất nhiều hoạt động liên quan đến công tác dân vận.

​    Bên cạnh việc Thành viên tham gia tích cực với công tác xây dựng văn bản của Ban chỉ đạo, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản về công tác dân vận như: Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 06/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhệm kỳ 2015-2020 về công tác dân vận; kế hoạch số 164-KH/TU, quyết định 768-QĐ/TU, quyết định 728,729, 801-QĐ/TU về quy chế giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
    Để triển khai thực hiện các Quyết định số 217,218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Tỉnh ủy đã xây dựng các dự thảo kế hoạch gắn với tình hình cụ thể trên địa bàn tỉnh. Quá trình Tỉnh ủy xây dựng các quy định, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tích cực, trách nhiệm tham gia thông qua việc có nhiều văn bản đóng góp ý kiến đối với các dự thảo như: văn bản số 30 -CV/ ĐĐHĐND ngày  27 tháng  5 năm 2014; số 46-CV/ĐĐHĐND ngày 08/8/2014 và văn bản số 52 -CV/ ĐĐHĐND ngày 21/8/2014 góp ý đối với dự thảo thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội. Các ý kiến góp ý của Đảng đoàn đã được tiếp thu tại các Quyết định số 728,729, 801-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
     Đảng đoàn tham gia góp ý xây dựng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp nhà nước; nâng cao vai trò của lực lượng nòng cốt đoàn viên, hội viên; góp ý đối với việc ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 14/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020, thiết thực kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 10 năm phong trào “Dân vận khéo”.
    Đảng đoàn cử thành viên tham gia đoàn kiểm ra, giám sát do ban Dân vận tổ chức để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động của các Ban chỉ đạo ở cơ sở, từ đó tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo hợp nhất các Ban chỉ đạo.
    Các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh nắm bắt và cùng tập thể thực hiện đúng hướng dẫn 02-HD/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận.
     Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, về trách nhiệm ban hành văn bản của Đảng đoàn, đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-ĐĐHĐND về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
   Hàng năm, Đảng đoàn ban hành và lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể của Văn phòng HĐND (Đảng bộ, Chi bộ, Hội Cựu chiến binh) ban hành các kế hoạch thực hiện công tác dân vận, dân vận khéo và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đó theo quy định; thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác Dân vận đến các Thành viên Đảng đoàn, Đảng viên và Hội viên.

​Nguyễn Thị Oanh