Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra

Đăng ngày: 06/08/2019
​Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

​    Công tác tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện theo nội dung đã được phân công, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh xử lý, điều chỉnh kịp thời các nội dung phát sinh theo quy định và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. UBMTTQVN tỉnh thực hiện phản biện xã hội về nội dung trình kỳ họp, qua đó, cung cấp nhiều thông tin có giá trị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.

Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, qua đó đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi; các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Công tác tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức chu đáo, tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý và trả lời theo quy định.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh duy trì công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và theo dõi kết quả xử lý, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. UBND tỉnh chỉ đạo việc xử lý, giải quyết, trả lời và báo cáo kết quả kịp thời đối với đơn do Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến.

Tại các cuộc họp giao ban kinh tế - xã hội, Thường trực HĐNĐ tỉnh đã kịp thời trao đổi các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc ghi nhận trong quá trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND để kiến nghị UBND tỉnh kịp thời khắc phục, tháo gỡ như: Công tác QLNN về môi trường và việc triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non, tiểu học và an ninh - quốc phòng; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai từ năm 2017 đến năm 2019 theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh…

Một số nội dung phối hợp trong 6 tháng cuối năm 2019:

Thường trực HĐND, các Ban HĐND phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp góp ý các dự án Luật trình các kỳ họp của Quốc hội.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 và kỳ họp bất thường (nếu có) đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chú trọng đảm bảo quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo sự tham gia phản biện xã hội các đề án, dự thảo Nghị quyết trình HĐND của UBMTTQVN tỉnh theo quy định. Các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ngành trong công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; tham mưu Đảng đoàn HĐND trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung quan trọng trước khi trình kỳ họp, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Trong hoạt động khảo sát, giám sát: Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với HĐND cấp huyện và với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc cử nhân sự tham gia các Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện. Trên cơ sở kiến nghị của đoàn giám sát, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với HĐND cấp huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Trong hoạt động TXCT: Tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi cư trú kết hợp với tiếp xúc cử tri nơi ứng cử; tiếp tục phối hợp với Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh trong việc chuyển và xử lý, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và cấp tỉnh theo quy định. Đồng thời, phối hợp, theo dõi giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp HĐND tỉnh. Ngoài ra, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh phối hợp tham dự các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh (nếu có).

Trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Các Tổ đại biểu HĐNĐ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức cho đại biểu tiếp công dân tại địa bàn ứng cử; chú trọng đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc địa bàn ứng cử. Nghiên cứu, lựa chọn giám sát nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.


Lê Lài