Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017

Đăng ngày: 19/12/2017
​Ngoài ra, Sở Nội vụ đã ban hành quyết định phê duyệt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đối với 429 trường hợp (74 công chức cấp tỉnh, 10 công chức cấp huyện, 157 viên chức cấp tỉnh, 105 viên chức cấp huyện, 83 công chức cấp xã). 
 

​    UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ hoặc lồng ghép vào công tác PCTN và thực hiện chương trình hành động về PCTN năm 2017. Kết quả đã tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN cho 47.977 lượt người tham dự (trong đó: Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên là 19.272 lượt, Đảng viên là 6.068 lượt và nhân dân 22.637 lượt). Qua công tác Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, một số đơn vị thực hiện tốt, điển hình như: Công ty BBCC là công ty thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đã tiết kiệm được 190.833 lít dầu DO trị giá trên 2,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn đã tiết kiệm chi phí 1,5 tỷ đồng.  

     Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh được nâng lên rõ rệt; Lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN và các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực như tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác thi đua, khen thưởng, công khai minh bạch trong hoạt động, cải cách hành chính, minh bạch tài sản, thu nhập,… nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác PCTN, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế như: công tác kiểm tra, giám sát nội bộ được hầu hết các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện thường xuyên, nhưng phương pháp kiểm tra, giám sát chưa sâu; một số đơn vị, địa phương xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTN còn trễ hạn; công tác tổng hợp báo cáo định kỳ của một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm túc, báo cáo còn trễ hạn, nội dung báo cáo còn sơ sài, số liệu tổng hợp không rõ ràng, thiếu biểu thống kê làm ảnh hưởng đến thời gian tổng hợp báo cáo theo quy định.

       Ngọc Hiền