Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 13/12/2017
​Dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành lắp đặt 25/25 trạm quan trắc tự động tại 25 KCN​
     Trong năm 2017, ngành tài nguyên và môi trường đã tổ chức triển khai, tập huấn các quy định mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về bổ sung một số Nghị định thi hành Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản...Báo cáo, đề xuất các giải pháp để sử dụng hiệu quả kết quả Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất, lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất” trên địa bàn tỉnh. Rà soát các quy định cụ thể về tài nguyên nước, trong đó tập trung rà soát các quy định liên quan đến khai thác, sử dụng nước dưới đất, hành nghề khai thác nước dưới đất làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm.

    Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với UBND các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh xây dựng quy chế về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa các tỉnh.

    Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai, được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 09/8/2017. Tăng cường kiểm tra sau giao đất và đề xuất giải pháp xử lý các trường hợp chậm triển khai thực hiện. Tổng kết Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2009-2010, định hướng đến năm 2015. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành và xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng HKQT Long Thành.

    Theo dõi tình hình xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp (KCN): Hiện có 25/31 KCN đang hoạt động có lượng nước thải ổn định, đủ điều kiện lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động. Tính đến nay, đã lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại 19/25 khu công nghiệp và đang tiến hành lắp đặt 06 trạm tại 06 khu công nghiệp còn lại; dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành (đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, 100%).

    Về lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại 06 KCN, trong đó 05 KCN (Tân Phú, Thạnh Phú, Lộc An - Bình Sơn, An Phước, Định Quán) do lượng nước thải phát sinh rất ít nên hệ thống xử lý nước thải tập trung được vận hành theo từng mẻ để xử lý nước thải, sau đó thải ra hồ sinh thái, chưa thải ra môi trường; KCN Ông Kèo đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để chủ đầu tư triển khai xây dựng tuyến dẫn thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2017.

    Giám sát chặt chẽ tình hình thu gom, xử lý chất thải tại các khu xử lý và đôn đốc chủ khu xử lý thực hiện đầu tư các hạng mục công trình xử lý chất thải theo cam kết. Thực hiện di dời các cơ sở sản xuất, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, khu đô thị. Tăng cường kiểm tra biện pháp bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi và các hoạt động bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

    Hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT và Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trong 09 tháng đầu năm 2017, đã chứng nhận khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để đối với 03 cơ sở, nâng tổng số cơ sở đã được chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để lên 152/157 cơ sở; còn 05 cơ sở chưa hoàn thành khắc phục ô nhiễm, đối với các cơ sở này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát thực tế các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cơ sở và đang tổng hợp, đề xuất giải pháp xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.​

    Nguyễn Bình