Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 73-T4-2011

Công tác tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội có thể đổi mới theo hướng nào?

Đăng ngày: 16/05/2013
​Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Đề án “Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội”, yêu cầu Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện những nội dung đổi mới về công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội nêu trong đề án.

​• Tiến hành tổng kết các quy định hiện hành  trình Quốc hội ban hành Quy chế về công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội

Quy định đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri một cách độc lập để nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của đại biểu, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri.

Quy định thống nhất việc tổ chức đại biểu tiếp xúc cử tri luân chuyển lần lượt các quận, huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi toàn tỉnh. 

Thành lập một cơ quan của Quốc hội là Ủy ban Dân nguyện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực dân nguyện.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội theo hướng tổ chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội riêng, nâng cao tính chuyên nghiệp.

      Đề án đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thông qua các số liệu thống kê tình hình tiếp xúc cử tri của 59/63 Đoàn đại biểu Quốc hội  trong 4 năm qua và phát phiếu lấy ý kiến của 300 đại biểu Quốc hội và 2.000 cử tri. Kết quả cho thấy, đại biểu Quốc hội chủ yếu là tiếp xúc cử tri theo hình thức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội vì đây là hình thức tiếp xúc cử tri được quy định cụ thể, rõ ràng nhất. Có đến 72% cử tri cho rằng họ chỉ tiếp xúc với đại biểu Quốc hội dưới hình thức hội nghị tiếp xúc cử tri, trong khi đó tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực chỉ chiếm 2,63%. Việc đại biểu Quốc hội thực hiện tiếp xúc cử tri theo ở nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực còn rất hạn chế, nguyên nhân do quy định của pháp luật hiện hành chưa đầy đủ, không rõ ràng và thiếu tính khả thi. 

      Về cách thức tiến hành, đa số Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri theo nhóm từ hai đại biểu trở đi, nhưng cũng có Đoàn tổ chức để từng đại biểu tiếp xúc với cử tri. Việc tổ chức theo nhóm có ưu điểm là sẽ tạo thuận lợi để đại biểu hỗ trợ lẫn nhau khi xử lý tại chỗ các vấn đề. Tuy vậy lại khiến cho đại biểu khó phát huy hết vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với vử tri và hơn nữa, tổ chức theo nhóm như vậy sẽ hạn chế về số điểm tiếp xúc và số lượng cử tri tham dự. Về địa bàn tiếp xúc, đa số Đoàn ĐBQH tổ chức đại biểu luân chuyển trong phạm vi tỉnh, thành phố nhưng cũng có Đoàn chỉ tổ chức để đại biểu tiếp xúc cử tri đơn vị đại biểu đã ứng cử. Việc tổ chức luân chuyển sẽ tạo điều kiện để đại biểu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở nhiều địa bàn khác nhau, nhưng lại có hạn chế là cử tri khó giám sát được việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, khó theo dõi, đánh giá việc thực hiện lời hứa của đại biểu với cử tri. 

      Trên cơ sở đánh giá thực trạng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trong thời gian qua, đề án đã phân tích một số nguyên nhân chủ yếu. 

       Thứ nhất, đề án cho rằng quy định của pháp luật hiện hành về công tác tiếp xúc cử tri còn chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, một số quy định còn chưa thống nhất, tính khả thi chưa cao. Cụ thể, hiện nay chưa có quy định việc chế tài đối với các đơn vị về trách nhiệm và thời gian trả lời ý kiến cử tri. Ngoài ra, quy định về hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn thiếu thống nhất. Một mặt, giao Ban dân nguyện giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tất cả ý kiến cử tri đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giám sát việc giải quyết. Mặt khác, lại có quy định giao cho Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội giám sát, đôn đốc việc giải quyết.

      Nguyên nhân thứ hai là do tổ chức, bộ máy còn bất cập, chưa có cơ quan chuyên trách của quốc hội chịu trách nhiệm trước Quốc hội về công tác này. Hiện nay ở Quốc hội có hai cơ quan liên quan đến công tác này, đó là Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu là hai cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban Dân nguyện có nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập hợp, tổng hợp, chuyển, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, định kỳ báo cáo với Quốc hội tại các kỳ họp là công việc thường xuyên và có tính ổn định. Công việc này có mối quan hệ mật thiết với việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lời hứa của người trả lời chất vấn. Tuy nhiên, các công việc liên quan đến chất vấn lại do ban Công tác đại biểu thực hiện. Hơn nữa, việc hướng dẫn hoạt động của đại biểu là nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu, trong đó lại có cả hoạt động tiếp xúc cử tri. Tại các địa phương, Văn phòng giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội nhìn chung vừa thiếu về số lượng và hạn chế về năng lực, địa vị pháp lý lại không độc lập, khó khăn trong việc chủ động công tác phục vụ đại biểu.
      Thứ ba, do đại biểu Quốc hội nước ta được bầu cử gắn với cơ cấu đại diện cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực, trình độ, năng lực giữa các đại biểu không đồng đều, nhiều đại biểu mới lần đầu tham gia Quốc hội nên chưa có kinh nghiệm, hơn nữa thời gian dành cho hoạt động đại biểu chưa nhiều. Về vị trí, vai trò của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách cũng có tầm quan trọng ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri. Ở những nơi mà đại biểu chuyên trách có vị trí cao trong cấp ủy đảng thì hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội hơn hẳn, chính vì vậy mà việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng đạt kết quả tích cực.
  
      Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân cơ bản, đề án đã kiến nghị, đề xuất những giải pháp có tính đột phá sau đây:

      Hoàn thiện pháp luật về công tác tiếp xúc cử tri, cụ thể tiến hành tổng kết các quy định của pháp luật hiện hành về công tác tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đó trình Quốc hội ban hành Quy chế về công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tiếp xúc cử tri nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác này.

      Về cách thức tiến hành, cần ban hành các quy định cụ thể về vấn đề tổ chức tiếp xúc cử tri cho từng cá nhân hay nhóm đại biểu tiếp xúc cử tri để quy định. Theo đó cần quy định đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri một cách độc lập để từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của đại biểu, tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri. Việc tổ chức nhóm đại biểu tiếp xúc cử tri chỉ đặt ra trong trường hợp đại biểu kiêm nhiệm chưa đủ kinh nghiệm tự tiến hành tiếp xúc cử tri cần có đại biểu Quốc hội cùng tiếp xúc để có điều kiện trao đổi thông tin, đảm bảo cuộc tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả. 

      Bên cạnh đó, quy định thống nhất việc tổ chức đại biểu tiếp xúc cử tri luân chuyển lần lượt các quận, huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố, không bó hẹp trong địa bàn đơn vị bầu cử nhằm tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong toàn địa bàn tỉnh, thành phố.

      Về việc kết hợp giữa trung ương và địa phương trong công tác tổ chức, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cơ bản vẫn duy trì riêng, tuy nhiên khuyến khích kết hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nhất là tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của Quốc hội và trước kỳ họp thường kỳ của HĐND. Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND các cấp, cụ thể sửa đổi quy định về trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND cấp tỉnh theo hướng chỉ bắt buộc cử đại diện trong trường hợp đại biểu Quốc hội tiếp xúc ở địa bàn có nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến công tác quản lý của cấp tỉnh, hoặc khi đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở trung tâm tỉnh, thành phố. Đối với HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã nơi đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thì nhất thiết phải cử đại diện tham dự để tiếp thu, xử lý.
 
      Xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy liên quan đến công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở trung ương và địa phương. Cụ thể tiến hành tổng kết một cách khách quan về hoạt động của Ban Dân nguyện trong thời gian vừa qua, nghiên cứu một cách toàn diện, xác định đúng vị trí pháp lý để có thể thành lập một cơ quan của Quốc hội là Ủy ban Dân nguyện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực dân nguyện. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội theo hướng tổ chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội riêng để có địa vị pháp lý độc lập, có tính chuyên nghiệp. Mỗi văn phòng phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội bảo đảm về số lượng cán bộ chuyên môn ít nhất phải tương ứng với số lượng đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương. Đồng thời, chú trọng công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng của cán bộ phục vụ để làm tốt công tác tham mưu trong hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội./.

                                                                                    Kim Chung