Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đại biểu đánh giá, phương tiện thu gom rác thải tại các tổ dân phố, khu dân cư còn thô sơ,

Đăng ngày: 03/07/2018
Đại biểu đánh giá, phương tiện thu gom rác thải tại các tổ dân phố, khu dân cư còn thô sơ, không đảm bảo vệ sinh, mỹ quan do đó kiến nghị cần có quy định tiêu chuẩn về phương tiện thu gom rác thải. ​

    Đại biểu đánh giá, phương tiện thu gom rác thải tại các tổ dân phố, khu dân cư còn thô sơ, không đảm bảo vệ sinh, mỹ quan do đó kiến nghị cần có quy định tiêu chuẩn về phương tiện thu gom rác thải.
   
Trả lời vấn đề trên, Sở Tài nguyên và Môi trường ho rằng trách nhiệm về quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm trong quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
    
Theo đó, phân công rõ trách nhiệm đối với UBND cấp huyện trong việc: đầu tư, khuyến khích xã hội hóa và quản lý quá trình đầu tư cho thu gom, vận chuyển, xây dựng công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn; Xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.
    
Ngoài ra theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2018, UBND cấp huyện sẽ thực hiện đầu thầu để lựa chọn đơn vị vận chuyển, xử lý của địa phương.
   
Do đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các đơn vị vận chuyển chất thải trên địa bàn đảm bảo các phương tiện vận chuyển đáp ứng các quy định có liên quan và đưa các tiêu chí, yêu cầu về phương tiện vận chuyển vào hồ sơ để đấu thầu lựa chọn đơn vị vận chuyển rác thải của địa phương.

Nguyễn Thị Oanh