Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn về công tác cải cách hành chính tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 18/07/2019
  ​Theo kết quả công bố về chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, năm 2018 vị trí xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Đồng Nai chỉ đứng thứ 20 cả nước (đạt 78,62/100 điểm). Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho biết nguyên nhân và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.  
 

 


Theo đại biểu Trần Văn Quang – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ, trong thời gian qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả; UBND tỉnh đã quan tâm, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo cụ thể đối với từng lĩnh vực cải cách hành chính; các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị… năm 2017 Đồng Nai đã vươn lên xếp thứ 3 cả nước (đạt 84,52/100 điểm) về chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt được đánh giá cao trong cải cách thủ tục. Tuy nhiên, theo kết quả công bố về chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, năm 2018 vị trí xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Đồng Nai chỉ đứng thứ 20 cả nước (đạt 78,62/100 điểm). Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho biết nguyên nhân và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

a quang.jpg

Đại biểu Trần Văn Quang chất vấn tại kỳ họp 10

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Thuộc – Giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh: Ngày 24/5/2019, Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố (Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 19/4/2019). Trong đó, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai năm 2018 đạt 78.62 điểm, xếp hạng thứ 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thuộc nhóm B gồm các tỉnh, thành phố có chỉ số từ 75 đến dưới 80 điểm. Như vậy, so với năm 2017, Chỉ số CCHC của tỉnh giảm 5.89 điểm và 17 hạng (trong đó, phần đánh giá kết quả cải cách hành chính đạt 46.62/63.5 điểm, điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính là 32/35.5 điểm).

Sau khi kết quả Chỉ số CCHC được công bố, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành xác định các nguyên nhân:

* Về nguyên nhân khách quan: Từ năm 2018, cơ cấu, mục tiêu, cách tính điểm Chỉ số của Bộ Nội vụ có nhiều điểm mới so với các năm trước, cụ thể:

+ Một số tiêu chí chưa phân định rõ giữa nhóm địa phương đang phát triển và đã phát triển kinh tế, như: Yêu cầu tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng 30% trở lên so với năm trước đó (năm 2018, Đồng Nai có 3.520 doanh nghiệp thành lập mới tăng 4.5% so với năm 2017). Yêu cầu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 100% (tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn Đồng Nai đạt trên 97%). Tuy nhiên do tỉnh đã phát triển nên số doanh nghiệp đang hoạt động lớn (330.000 DN) và số hồ sơ thủ tục nhiều (lĩnh vực đất đai hơn 1 triệu hồ sơ) nên chưa đảm bảo tiêu chí nêu trên theo quy định.

a thuoc.jpgGiám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Thuộc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

   + Một số tiêu chí có kết quả định hướng đối lập nhau: Yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính đồng thời yêu cầu không có trường hợp cán bộ, công chức bị kiểm điểm kỷ luật (năm 2018, Đồng Nai bị trừ điểm tại tiêu chí công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật). Yêu cầu về tỉ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tối thiểu 30%, đồng thời tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt tối thiểu 30%. Trong khi đó, người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích có giảm xuống.

+ Cách tính điểm của Bộ Chỉ số tại một số tiêu chí tính điểm căn cứ trên sự việc cụ thể chưa căn cứ kết quả tổng thể của quá trình, cụ thể: Tiêu chí đánh giá chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính nếu có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật là trừ điểm, không phân biệt số lượng, mức độ. Một số tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện quá trình đến năm 2020, tuy nhiên đến năm 2019, Bộ Nội vụ yêu cầu đạt 100% mục tiêu mới đạt điểm tối đa; cụ thể: Tỷ lệ tinh giản biên chế của tỉnh đạt 8,64%, so với mục tiêu yêu cầu của Bộ Chỉ số là 10% (tiêu chí giảm biên chế Đồng Nai đạt 10% đến năm 2021)

* Về nguyên nhân chủ quan: Một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, cụ thể như: Báo cáo trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi thi hành pháp luật còn trễ hạn; còn 08 văn bản quy phạm pháp luật chưa có kết quả xử lý theo yêu cầu của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tỉnh chưa ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính mới trong năm 2018; còn một số trường hợp tuyển dụng công chức, viên chức, số lượng lãnh đạo cấp phó chưa đúng quy định... và việc đánh giá CCHC qua khảo sát sự hài lòng của người dân bị giảm điểm so với năm 2017.

Trên cơ sở xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan của các tiêu chí tại Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các sở là thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2019; trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: kiện toàn Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp; thực hiện đúng quy định việc công khai minh bạch thủ tục hành chính; tăng cường rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả xử lý công việc trong nội bộ cơ quan nhà nước, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến đồng thời có các giải pháp khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tiếp tục phát huy hoạt động hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 kịp thời tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị, phát giác, thắc mắc của người dân nhằm điều chỉnh kịp thời, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và mức độ hài lòng của người dân. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và tinh giản biên chế đảm bảo theo đúng lộ trình của tỉnh và Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

​Sĩ Tiến