Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đảng đoàn HĐND tỉnh: Tổng kết việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 30/9/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát huy vai trò của phụ nữ

Đăng ngày: 06/11/2020
​    Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định công tác lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò của phụ nữ là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị do đó đã tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc phát huy vai trò của phụ nữ theo đúng tinh thần và nội dung chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, từ đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các Thành viên Đảng đoàn, các đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn.

 

   Ngày 03/4/2018, Đảng đoàn đã có văn bản số 37-CV/ĐĐHĐND triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; trong đó đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, lưu ý gắn với giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

- Về lãnh đạo trong công tác bầu cử:

   Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh  đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐĐHĐND ngày 23/02/2016 để lãnh đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong công tác tuyên truyền, giám sát công tác bầu cử, công tác giới thiệu nhân sự ứng cử và lãnh đạo trong công tác bầu cử, trong đó đảm bảo, duy trì cơ cấu nữ đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, đảm bảo số dư tỷ lệ người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ theo quy định. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ đại biểu HĐND nữ ở cả 3 cấp đều đạt trên 30%, trong đó, số đại biểu nữ cấp tỉnh là 30/86 đại biểu, chiếm tỷ lệ 34,9%, có 06/12 đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách là nữ, chiếm tỷ lệ 50%; số đại biểu nữ cấp huyện đạt 31,22%; đại biểu nữ cấp xã đạt 31,13%.

- Về lãnh đạo trong các hoạt động của HĐND:

   Trong quá trình lãnh đạo HĐND tỉnh, Đảng đoàn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm cho hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh nói chung và các nữ đại biểu HĐND tỉnh nói riêng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND. Bên cạnh đó, Đảng đoàn còn lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh khi quyết định, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ luôn xem xét đề nghị đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu nữ theo quy định; đánh giá, lựa chọn các tiêu chí trên cơ sở ưu tiên đối với cán bộ nữ.

    Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết nghị thông qua các Nghị quyết như: Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, Nghị quyết về Đề án "sữa học đường" và Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại huyện Nhơn Trạch…để tạo điều kiện đảm bảo cho công nhân nói chung và các nữ công nhân nói riêng có nơi ở, điều kiện sinh hoạt tốt hơn và đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ trên địa bàn tỉnh.

   Lãnh đạo HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát liên quan đến các nội dung như: giám sát việc triển khai thực hiện Đề án "Sữa học đường" trên địa bàn tỉnh, giám sát về kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, giám sát kết quả thực hiện công tác QLNN về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018…Qua đó, Đoàn giám sát đã có những kiến nghị cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại của các cơ quan, đơn vị và góp phần thực hiện tốt công tác quản lý tại địa phương liên quan đến các nội dung trên.

   Đồng thời, nĐồng thời, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh không ngừng cải tiến hoạt động của HĐND các cấp, tiếp tục trang bị cho đại biểu HĐND, nhất là đại biểu nữ những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; kỹ năng trong việc vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện nhiệm vụ của đại biểu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức Hội nghị tập huấn riêng cho đại biểu HĐND các cấp là nữ. Qua hội nghị tập huấn, đại biểu nữ đã nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Nữ đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, thể hiện vai trò, sự sáng tạo, nỗ lực học tập, lao động, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

  Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc thi viết về “Tấm gương sáng người đại biểu nhân dân” để nhằm biểu đương, lan tỏa các tấm gương sáng của đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh, trong đó đã có rất nhiều tấm gương nữ đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh được phản ánh một cách chân thật, sâu sắc thể hiện vị trí, vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

  Do cơ cấu các nữ đại biểu HĐND tỉnh đa dạng, phần lớn là lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội của tỉnh, do đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các quy định, chủ trương của Đảng và nhà nước; các hoạt động, phong trào thi đua liên quan đến công tác phát triển phụ nữ đến cử tri và nhân dân. Đồng thời, các nữ đại biểu HĐND tỉnh cũng không ngừng học tập, nghiên cứu, tham gia hoạt động Hội nữ trí thức của tỉnh, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

    Qua đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 43-KL/TU ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần quan tâm, nghiên cứu, chỉ đạo tăng cường thêm các địa điểm sinh hoạt cộng đồng dành riêng cho phụ nữ giao lưu, nghiên cứu, học tập trao đổi, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; phát động các chương trình hoạt động, phong trào thi đua nhân rộng các điển hình, tấm gương phụ nữ tiêu biểu để giúp phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, bất bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh và dảm bảo tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định./.

    Ngọc Diệp