Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đảng đoàn HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách phát triển công nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 07/10/2018
  ​   Xác định việc xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 198-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
 
  Nội dung kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, cụ thể như sau:
   Tiếp tục tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển công nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo HĐND tỉnh trong việc quyết định ban hành các chủ trương, chính sách, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt đối với các Nghị quyết thường kỳ về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh gắn với các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, phát triển ngành công nghiệp ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.
  Tăng cường khảo sát, giám sát đối với việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, quy h​oạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 để đánh giá, bổ sung và điều chỉnh (nếu cần thiết); giám sát tiến độ thực hiện dự án khu công nghiệp; công tác thu hút đầu tư, cấp phép đầu tư, tình hình sử dụng lao động trong các khu công nghiệp...; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý các thiếu sót, vi phạm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
   Lãnh đạo Đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư gắn với công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong đó lồng ghép tuyên truyền ý thức bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt cuộc vận "người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam" và nâng cao nhận thức tiêu dùng của người dân...; Thường trực, các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, kịp thời cho ý kiến đối với các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực phát triển kinh tế công nghiệp tại địa phương.
    Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các thành viên Đảng đoàn HĐND và đối tượng thuộc sự lãnh đạo của Đảng đoàn đang nghiên cứu và tập trung triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch./.
 
   Ngọc Diệp