Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017

Đăng ngày: 06/12/2017
​Theo đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017 báo cáo tại kỳ họp thứ 5 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 của HĐND tỉnh, trong năm 2017, các hoạt động của HĐND tỉnh cơ bản thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 4 và thứ 5 HĐND tỉnh. Tiến độ gửi báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cơ bản kịp thời hơn. Công tác thẩm tra được các Ban HĐND tỉnh chủ động, tham gia ngay từ khâu xây dựng đề án, tờ trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ báo cáo thẩm tra. 

Hoạt động giám sát được tổ chức thực hiện đầy đủ theo chương trình, kế hoạch đề ra và phát sinh theo chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, qua đó, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tại địa phương. 

toan canh KH5.jpg 
 Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh​
 

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh được duy trì; công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện theo đúng quy định, kịp thời để xử lý những khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân; gắn kết công tác tiếp công dân với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Công tác phối hợp giữa HĐND 2 cấp, giữa Thường trực, các Ban, các Tổ đại điểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh luôn được chú trọng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Những kiến nghị, đề xuất giữa hai kỳ họp đều được Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến kịp thời, đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh tại địa phương. 

Tuy nhiên, hoạt động năm 2017 của HĐND tỉnh còn hạn chế như: Một số nội dung giám sát còn trùng lắp với thẩm quyền của HĐND cấp huyện, chất lượng giám sát chưa đáp ứng mong đợi của cử tri tỉnh nhà.

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động của HDND tỉnh trong thời gian tới.

Tuyết Anh