Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đánh giá kết quả thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Đăng ngày: 30/11/2018
​Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả và nhận được phản hồi tốt từ người dân (từ 01/01/2018 đến 31/10/2018 đã tiếp nhận, giải quyết trên 106.651 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 96,36% với tỉ lệ hài lòng của người dân đạt 99,84%.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai thường xuyên kiện toàn về nhân sự;  hoàn chỉnh quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, triển phai phân hệ phần mềm thu phí lệ phí (trừ các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, không sử dụng); rà soát bổ sung TTHC của Ban Quản lý các KCN (thực hiện từ ngày 01/01/2018); các dịch vụ công cần thiết như: công thương, điện, nước…: Tăng cường tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thu gọn đầu mối tiếp nhận hồ sơ tại  Trung tâm.  Đồng thời, để hỗ trợ đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 121/2018/NQ-HĐND thay thế cho Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa (theo đó, tại Trung tâm hành chính công được nhận 80.000đ/ người/ngày); tại cấp huyện và xã sẽ được hưởng định mức và số định suất hỗ trợ theo năng suất tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy, Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả và nhận được phản hồi tốt từ người dân (từ 01/01/2018 đến 31/10/2018 đã tiếp nhận, giải quyết trên 106.651 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 96,36% với tỉ lệ hài lòng của người dân đạt 99,84%.

Đồng thời, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đang được UBND tỉnh Đồng Nai triển khai mạnh mẽ tại 11/11 UBND cấp huyện và 171/171 UBND cấp xã. Đẩy mạnh thực hiện cơ sở vật chất; kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ-trả kết quả; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bưu điện tại Bộ phận Một cửa để tiếpnhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; các thủ tục hành chính, dịch vụ công thực hiện theo cơ chế một cửa được cấu hình lên phần mềm một cửa để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ chế một cửa liên thông được tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị qua kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa và các phần mềm chuyên ngành đã góp phần giảm chi phí, thời gian giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đánh giá và xây dựng các quy trình liên thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC như: Quy trình liên thông giữa Ban Quản lý các KCN- Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp GCN đầu tư, giấy ĐKDN và đăng ký lao động nước ngoài; quy trình liên thông cấp giấy phép lao động liên thông giữa Ban Quản lý các KCN và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội với Sở Tư pháp, liên thông cung cấp thông tin quy hoạch đất đai-xây dựng; đăng ký kinh doanh và cấp phép hoạt động Karaoke, thành lập hộ kinh doanh cá thể và cấp mã số thuế tại cấp huyện; đồng thời hoàn chỉnh các quy trình giải quyết hồ sơ liên thông đã được cấu hình trên phần mềm một cửa, xác định rõ trách nhiệm của từng khâu từ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và nhân rộng mô hình “Phí địa giới hành chính” trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ và tổ chức tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả, làm giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Kim Chung​