Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đánh giá về hoạt động HĐND các tỉnh, thành phố năm 2018

Đăng ngày: 06/04/2019
Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động năm 2018 của HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước. ​
     Theo đánh giá, HĐND cấp tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND cấp tỉnh được thực hiện kịp thời, đúng tiến độ; các nội dung trình kỳ họp HĐND đảm bảo quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn. Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết được các Ban của HĐND thực hiện đúng sự phân công của Thường trực HĐND.
    IMG_6813.JPG
                   Đồng Nai là địa phương thực hiện tốt việc tiếp xúc cử 
tri chuyên đề
 
   Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp, chỉ đạo, điều hành các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND theo Nghị quyết về chương trình giám sát đã được ban hành, phương thức giám sát có đổi mới theo hướng hiệu quả, chất lượng.
   
Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và có tính chủ động, linh hoạt hơn. Các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND các địa phương xử lý kịp thời. Các hoạt động đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp được quan tâm thực hiện.
    
Bên cạnh những ưu điểm còn những tồn tại, hạn chế. Đó là việc thực hiện chương trình ban hành nghị quyết tại một số địa phương đôi khi chưa nghiêm túc, vẫn còn tình trạng thay đổi chương trình. Việc ban hành nghị quyết tại một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, chưa quan tâm đến việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo nghị quyết, cá biệt có nghị quyết còn chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu thực tế của địa phương; việc gửi hồ sơ đến các Ban của HĐND để thẩm tra còn chưa đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc kiện toàn nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND ở một số địa phương còn chưa kịp thời. Hoạt động giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp, tái giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND còn hạn chế và chưa thường xuyên. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND còn lúng túng về phương pháp. Nhiều địa phương chưa có chương trình giám sát của Tổ đại biểu HĐND. Việc thực hiện kết luận giám sát, kiến nghị sau giám sát chưa được theo dõi, đôn đốc thường xuyên, một số cơ quan chưa nghiêm tức triển khai thực hiện.
   
Hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề của HĐND cấp tỉnh còn ít, chưa khắc phục được tình trạng thành phần tham dự tiếp xúc cử tri chủ yếu là cán bộ, công chức cấp xã. Công tác tiếp công dân chủ yếu do đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện. Việc giải quyết các đơn thư do đại biểu HĐND chuyển đến đạt tỷ lệ thấp. Trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động của một số đại biểu HĐND còn hạn chế. Một số địa phương chưa tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND.
 Nguyễn Thị Oanh