Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đánh giá về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND với xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 04/06/2018
Thông qua việc Tỉnh ủy kịp thời ban hành kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/9/2016 về huy động nguồn lực xây dựng phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW trong tình hình, điều kiện cụ thể của tỉnh Đồng Nai, đồng thời thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đã tạo thuận lợi cho HĐND, UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ. ​

    Thông qua việc Tỉnh ủy kịp thời ban hành kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/9/2016 về huy động nguồn lực xây dựng phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW trong tình hình, điều kiện cụ thể của tỉnh Đồng Nai, đồng thời thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đã tạo thuận lợi cho HĐND, UBND triển khai thực hiện nhiệm vụ.
    chung nang HD voi NTM.JPG
 Chuyển đổi cơ cấu câu trồng trên đất nông nghiệp để nâng cao năng suất


        Về trách nhiệm của HĐND kịp thời quyết định và giám sát nhiều nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới từ đó tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế để các ngành, các cấp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục từ đó góp phần quan trọng vào thành tích xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
    
Đến hết quý I năm 2018, toàn tỉnh có 8/10 đơn vị cấp huyện và 128/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
   
Bằng những quyết định quan trọng có tác động mạnh mẽ và trực tiếp của HĐND trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng nông thôn mới đã hoàn thiện hệ thống đường xá, cấp thoát nước, trường học, trạm y tế đồng thời quan tâm ban hành những chính sách khuyến khích, thu hút việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn. Đời sống của người dân, thu nhập bình quân đầu người ngày càng được nâng cao; diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi sạch, đẹp hơn.
    
Cùng với việc quyết định các chính sách, nguồn lực, hàng năm HĐND tỉnh đều xây dựng chương trình giám sát để đánh giá việc thực hiện các chính sách đã ban hành từ đó có những kiến nghị khắc phục những khó khăn, bất cập tạo thuận lợi cho quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 Nguyễn Thị Oanh