Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Đăng ngày: 04/06/2019
​Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động tiến tới ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019. Cụ thể như sau:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện phối hợp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội cùng lực lượng công an tổ chức đợt tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc; vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tự của đất nước, vai trò và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam trong 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xác định rõ trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào, qua đó nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trọng tâm công tác bao gồm việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, Bộ Công an và công an tỉnh về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; chú trọng xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp giữa cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong sạch, vững mạnh, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X, nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp triển khai các hoạt động vận động toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện chương trình “4 giảm” (giảm ma túy, mại dâm, tội phạm và tai nạn giao thông); nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phối hợp thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm, vận động người phạm tội ra đầu thú, tự thú, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam các cấp phối hợp với ngành công an tổ chức các hoạtđộng rtao tặng nhà tình thương, trao vốn làm ăn giúp cho người nghèo nhất là các đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội đã hoàn lương, góp phần ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tổ chức trong dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám và ngày truyền thống công an nhân dân, tập trung từ ngày 01/8-19/8/2019.

Kim Chung​