Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đề xuất nhu cầu xây dựng pháp luật giai đoạn 10 năm, định hướng đến năm 2045

Đăng ngày: 02/08/2019
​Nhu cầu xây dựng pháp luật giai đoạn 10 năm, định hướng đến năm 2045 theo dự báo của Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ rất lớn. 

     Nguyên nhân là do số lượng các văn bản QPPL do Trung ương ban hành trong các năm qua luôn tăng cao đặt ra yêu cầu cụ thể hóa ở địa phương. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế xã hội cũng đặt ra yêu cầu phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo khung pháp lý để triển khai thực hiện.
     Các vấn đề có khả năng phát sinh nhu cầu ban hành văn bản lớn, theo Đảng đoàn HĐND tỉnh bao gồm các quy định về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ quyền con người.
     Nhận định tình hình và thực tế nêu trên, Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động HĐND nói chung và ban hành văn bản nói riêng đảm bảo trên tinh thần phát huy nhưng kết quả đạt được trong thời gian qua, vận dụng các quy định hiện hành, phát huy trí tuệ, năng lực của đại biểu HĐND tỉnh để công tác xây dựng văn bản đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả của văn bản sau khi ban hành. Về các giải pháp cụ thể, Đảng đoàn HĐND tỉnh quan tâm đến giải pháp về quy trình xây dựng, ban hành văn bản và điều kiện đảm bảo.
    - Theo Luật hiện hành, cấp huyện, cấp xã có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi pháp luật giao. Tuy nhiên trên thực tế hơn 3 năm thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 đến nay thì cấp huyện, cấp xã vẫn chưa được giao thực hiện do đó cần xem xét, đánh giá lại quy định này từ đó có điều chỉnh phù hợp.
    - Về điều kiện bảo đảm, qua thực tế cho thấy trong hoạt động kỳ họp, đại biểu HĐND dành sự quan tâm và thảo luận chủ yếu tình hình kinh tế xã hội, chưa quan tâm nhiều đến việc xây dựng các chính sách. Trong khi việc xây dựng các chính sách có tác động sâu, rộng đến dân cư và kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Do đó việc ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp HĐND chủ yếu do đại biểu chuyên trách của các Ban HĐND đảm nhận.
    Do đó, HĐNd tỉnh kiến nghị cần duy trì số lượng đại biểu chuyên trách như hiện nay để đủ sức đảm đương nhiệm vụ.

​Nguyễn Thị Oanh