Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Điều kiện thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng ngày: 05/04/2018
​Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

​    Theo đó, nghị định điều kiện thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có vốn điều lệ thực có tối thiểu tại thời điểm thành lập Quỹ bả​o lãnh tín dụng là 100 tỷ đồng do ngân sách cấp tỉnh cấp; có Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng do UBND cấp tỉnh trình và được HĐND cấp tỉnh chấp thuận; có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng phù hợp với quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật liên quan. Đồng thời, phải có danh sách các thành viên dự kiến của Quỹ bảo lãnh tín dụng gồm: Chủ tịch, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Quỹ bảo lãnh tín dụng đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này.

Nghị định cũng quy định Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng bao gồm các nội dung cơ bản như: Sự cần thiết thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng, khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; quy mô, phạm vi, nội dung hoạt động và tác động của việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phương án và nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng; dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng; danh sách các thành viên dự kiến; thuyết minh cụ thể về cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng; phương án tổ chức điều hành hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng và phương án tài chính và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng dự kiến trong vòng 05 năm sau khi thành lập và hiệu quả hoạt động dự kiến của Quỹ để chứng minh tính khả thi của việc thành lập.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản có liên quan.

 

Lê Lài