Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đổi mới trong hoạt động giám sát của Ban KTNS HĐND tỉnh

Đăng ngày: 22/12/2017
​Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Năm 2017, việc thực hiện những quy định của hai luật trên đã bước đầu đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND các cấp, nổi bật là hoạt động giám sát, được chú trọng cả về nội dung, hình thức và chất lượng giám sát. 

​     Đối với hoạt động giám sát của Ban KTNS, các cuộc giám sát của Ban được đổi mới theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo lĩnh vực được phân công trong quy chế nhằm tăng sự chủ động và trách nhiệm của từng thành viên Ban. Hàng năm, căn cứ vào Nghị quyết kinh tế - xã hội, chương trình giám sát của HĐND tỉnh, thực tiễn những vấn đề quan trọng phát sinh trên địa bàn; đồng thời, phối hợp với Thường trực, các Ban HĐND huyện và các cấp, các ngành, Ban thống nhất chương trình, nội dung giám sát trong năm, có phân ký thời gian, nội dung, địa chỉ giám sát, khảo sát cụ thể để tạo sự chủ động cho cả đơn vị chịu sự khảo sát, giám sát trong thực thi nhiệm vụ của đơn vị. Ngoài ra, Ban kế thừa kết quả giám sát của những năm trước và qua theo dõi kết quả thực hiện, những vấn đề chưa được xử lý dứt điểm, cũng như các vấn đề thực tế phát sinh cần khảo sát, giám sát, Ban tổ chức khảo sát, giám sát; qua các cuộc khảo sát, giám sát, Ban đánh giá và có kết luận, kiến nghị phù hợp đối với địa phương và các sở, ngành liên quan, đề xuất khắc phục những nguyên nhân, hạn chế, vướng mắc trong quá trình hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đảm bảo việc thi hành các văn bản pháp luật của cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

IMG_8468.JPG
Ban KTNS khảo sát dự án tại huyện Long Thành

Trong năm 2017, căn cứ chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, ngay từ đầu năm, Ban KT-NS HĐND tỉnh đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban năm 2017 để triển khai thực hiện. Cụ thể, trong năm Ban đã triển khai thực hiện 31 cuộc giám sát về 08 nội dung đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nội dung như: Khảo sát công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết nguyên đán Đinh Dậu 2017; Chương trình phát triển nhà ở; kết quả thực hiện các Đề tài, dự án khoa học công nghệ giai đoạn 2010-2016; Chương trình xây dựng nông thôn mới; kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đề án bảo vệ môi trường; công tác quản lý và sử dụng tài sản công; kết quả thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế năm 2017. Ngoài ra, theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban thực hiện giám sát kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 5 để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 của HĐND tỉnh.

Công tác giám sát theo phản ánh, kiến nghị của cử tri, những vấn đề nóng nổi cộm trong năm 2017 cũng được Ban đặc biệt quan tâm, thực hiện kiểm tra giám sát kịp thời thông qua hình thức giám sát trực tiếp hoặc phối hợp các Tổ đại biểu giám sát, kịp thời kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý theo quy định. Thế nên cho dù, nội dung giám sát, số lượng cuộc giám sát và chất lượng giám sát được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu theo sự phân công nhiệm vụ của Ban, tuy nhiên, cũng chưa thể nào đáp ứng hết được những phản ánh, kiến nghị của cử tri. Do vậy, trong năm 2018, qua nghiên cứu Ban tiếp tục đưa vào chương trình giám sát của Ban những nội dung mà cử tri tiếp tục quan tâm, bức xúc, phản ảnh nhiều.

Trong thời gian tới, căn cứ vào Nghị quyết kinh tế - xã hội hàng năm và chương trình giám sát của HĐND, Ban tiếp tục phối hợp với địa phương, các sở, ngành chủ động xây dựng chương trình kế hoạch giám sát, xác định nội dung chi tiết về lĩnh vực của Ban phụ trách, các vấn đề trọng điểm, vấn đề bức xúc của cử tri, thời gian giám sát... gửi chương trình giám sát đến các cơ quan, đơn vị được giám sát và các cơ quan tham gia giám sát để có sự chủ động, sắp xếp công việc phù hợp. Kết hợp chặt chẽ giữa nghe báo cáo và khảo sát thực tế, đổi mới hình thức, phương thức giám sát đảm bảo thực chất, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong năm 2018, Ban sẽ lắng nghe thêm ý kiến của các đại biểu và chuyên gia có chuyên môn về lĩnh vực kinh tế để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát của Ban. Đồng thời, Ban đi khảo sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của cử tri để thu thập thông tin, xử lý thông tin và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện giám sát.


Lê Lài