Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đồng Nai đã giảm 42 phòng thuộc Sở, 23 phòng thuộc đơn vị trực thuộc Sở, giảm 105 chức danh lãnh đạo cấp phòng

Đăng ngày: 14/07/2019
​Trong 06 tháng đầu năm 2019, các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án được UBND tỉnh phê duyệt nhằm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị; ban hành quy chế hoạt động tạm thời để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian chờ ban hành quy định tổ chức hoạt động của đơn vị theo quy định.

     Căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch số 166- KH/TU ngày 02/4/2018 và Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 các ngành, các cấp trên địa bàn đã tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy.
    Đối với Nghị quyết số 19-NQ/TW các sở, ngành: Đã có 21/21 đơn vị hoàn chỉnh Đề án; trong đó: 20 đơn vị đã phê duyệt Đề án, 01 đơn vị đang hoàn chỉnh lại Đề án. Đối với cấp huyện: Đã có 06/11 đơn vị đề xuất Đề án/Phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, trong đó: 02 đơn vị hoàn chỉnh trình thẩm định, 04 đơn vị đã đề xuất phương án. Tuy nhiên, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5954/BNV-TCCB ngày 05/12/2018, hiện các địa phương đang tạm chưa triển khai sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Đến nay toàn tỉnh đã giảm được 42 phòng thuộc Sở, 23 phòng thuộc đơn vị trực thuộc Sở, giảm tối thiểu được 105 chức danh lãnh đạo cấp phòng (32 Trưởng phòng và 48 Phó phòng thuộc Sở; 17 Trưởng phòng và 8 Phó phòng thuộc Chi cục trực thuộc sở).
    IMG_8628.JPG
          Vấn đề tổ chức bộ máy và cải cách hành chính được thảo luận tại KH


    Đối với Nghị quyết số 19-NQ/TW, các sở, ngành hiện nay, đã có 08/12 sở, ngành có đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo Kế hoạch của Tỉnh ủy. 02/12 đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án theo ý kiến thẩm định và 02/12 đơn vị chưa hoàn chỉnh Đề án. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: Đã có 8/9 đơn vị hoàn chỉnh Đề án, trong đó: 05 đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án; 03 đơn vị đang xin ý kiến và 01 đơn vị đang hoàn chỉnh Đề án. Qua đó, đến nay còn 08 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Tuy nhiên, UBND tỉnh đang xem xét thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh thuộc UBND tỉnh theo ý kiến chấp thuận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
    Đối với cấp huyện: Đã có 11/11 địa phương đã hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện và trình UBND tỉnh thành lập. Ngoài ra, 04/11 đơn vị đã hoàn chỉnh Đề án thành lập, giải thể Trung tâm Dịch vụ công ích cấp huyện đang thẩm định theo quy định.
     Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Khối Đoàn thể: Đã giải thể Trường Trung cấp nghề 26/3 thuộc Tỉnh Đoàn; đang thực hiện quy trinh giải thể Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa thanh thiếu nhi theo quy định; riêng đốỉ với Trung tâm Dạy nghề thanh, niên, Tỉnh Đoàn đang xin ý kiến Trung ương Đoàn về thẩm quyền giải thể, sau khi có ý kiến của Trung ương Đoàn, UBND tỉnh sẽ xem xét giải thể theo quy định.
    Tính đến nay, đã giảm được 35 đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành; giảm 32 nhân sự lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, 125 chức danh trưởng, phó phòng.
    Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp: Đến nay, đã kiện toàn 03 đơn vị (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai, Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao, Trường Đại học Đồng Nai); giảm 03 Trường Trung cấp nghề (tổ chức lại Trung cấp Nghề giao thông vận tải thành Trung tâm Đào tạo, Sát hạch lái xe; Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai sáp nhập và Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Đồng Nai và giải thể Trường Trung cấp nghề 26/3).
    Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua bước đầu đã có những chuyển biến tích cực; hầu hết các đơn vị, địa phương đã thực hiện xây dựng và hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của đơn vị; bước đầu đã tinh giảm được đầu mối các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc; đảm bảo sắp xếp, tinh gọn được 20/21 sở, ban ngành; 01 đơn vị đang thẩm định (đạt 95,24%) theo Kế hoạch của Tỉnh ủy. Triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của 18 đơn vị sự nghiệp công lập đạt 45/56 nhiệm vụ theo lộ trình Kế hoạch 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp (đạt 80,36%). Công tác thực hiện cổ phần hóa được các đơn vị đẩy mạnh thực hiện, dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành cổ phần hóa đối với Trung tâm Đáng kiểm xe cơ giới và Ben xe thành phố Biên Hòa.
    06 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện theo lộ trình, mục tiêu, định hướng Kế hoạch của Tỉnh ủy, nhất là việc thực hiện sắp xếp các đơn vị sau khi được phê duyệt Đề án về nhân sự, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất.; giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện sắp xếp, hợp nhất và phương án xử lý đối với hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp. Triển khai xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 -2025.

Nguyễn Thị Oanh