Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giải pháp thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới

Đăng ngày: 05/12/2018
Từ những thực trạng và nguyên nhân hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới như sau: ​

    Đối với các cơ quan được giao tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, khi gặp vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý. Theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có có liên quan  phối hợp, báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng thời gian quy định. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh chậm phối hợp báo cáo làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục tổ chức giao ban định kỳ hàng quý để rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong quá trình tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp.
    
Đối với UBND các cấp, các Sở ban ngành  và các đơn vị có liên quan thuộc tỉnh: Chấn chỉnh việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nghiên cứu, tham mưu cơ quan thẩm quyền xây dựng cơ chế định giá đất, phù hợp với thực tế làm căn cứ để tính phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với nhân dân, công chức trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    
Để hạn chế khiếu nại, tố cáo, UBND các cấp tiếp tục hoàn thiện các quy định, thực hiện đầy đủ cơ chế lấy ý kiến của nhân dân về việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cũng như các phương án khác có liên quan tới lợi ích của người dân đảm bảo thực sự công khai minh bạch, khắc phục tình trạng "lợi ích nhóm" trong các hoạt động quản lý, sử dụng đất. Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, huyện (tuỳ dự án của tỉnh/huyện) tiến hành làm việc với chủ Đầu tư để xem xét các khoản hỗ trợ khác cho người dân đỡ thiệt thòi và tạo được sự đồng thuận trong các hộ dân có đất bị thu hồi.
    
Đối với Thanh tra tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh rà soát nhu cầu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác này trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Nguyễn Thị Oanh