Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát chuyên đề của HĐND với xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 04/06/2018
Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND tổ chức 26 đoàn giám sát về các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau: ​

    Giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh qua đó đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể (nhất là cấp xã) còn thiếu đồng bộ và chưa thật sự đi vào chiều sâu; trình độ cán bộ phụ trách ở cấp xã còn hạn chế do phần lớn là kiêm nhiệm, thay đổi nên ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và triển khai thực hiện chương trình; chất lượng, tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới chưa cao; vốn ngân sách hàng năm của tỉnh được Trung ương phân bổ không nhiều, nguồn cân đối của địa phương cho đầu tư xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng đủ theo yêu cầu của kế hoạch đặt ra; công tác huy động vốn từ doanh nghiệp, người dân còn hạn chế.
    GS xay dug NTM.JPG
                   Giám sát xây dựng đường giao thông tại huyện Thống Nhất


    Kết quả đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: Tỉnh Đồng Nai với đặc thù không có nguồn ngân sách riêng cho đầu tư thực hiện Chương trình mà tỉnh xem nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn vùng nông thôn là đầu tư cho thực hiện Chương trình  xây dựng NTM và được lồng ghép trong nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua giám sát đã ghi nhận Văn phòng Điều phối của tỉnh đã cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao như: đề xuất bổ sung sửa đổi kịp thời Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh, Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh; cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng; đời sống vật chất, tinh thần của đa số người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt; hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn phát triển mạnh, nhất là giao thông nông thôn.
   
Tuy nhiên, qua giám sát cũng đã nhìn nhận, việc đảm bảo sự bền vững một số tiêu chí gặp khó khăn như về giao thông; chất lượng xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa đồng đều, đời sống kinh tế của một số người dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; công tác vận động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn của một số địa phương chưa chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia; việc tổ chức sản xuất nông nghiệp còn thiếu tính liên kết bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có bước phát triển, nhưng chưa thật sự đồng bộ và mang tính hiện đại; các thiết chế văn hóa ở nông thôn có nơi còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng, nhưng có nơi hiệu quả sử dụng công trình sau đầu tư chưa cao như công trình nhà văn hóa, chợ nông thôn, Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng.
    
Về chính sách sách ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được mà doanh nghiệp tiếp cận chủ yếu từ nguồn khác và chỉ biết đối với chính sách họ cần, do đó hiệu quả chính sách nhà nước ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa cao.
   
Ngoài ra, thông qua thẩm tra tại các kỳ họp, các Ban HĐND đã đánh giá những hạn chế liên quan đến xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ xây dựng nông thôn mới từ đó có nhiều kiến nghị khắc phục về: Đảm bảo số lượng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sởvà hoạt động của các thiết chế đó; công tác tuyên truyền phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và việc kết nối giữa di tích văn hóa với du lịch; khắc phục một số đề án quy hoạch của ngành Văn hóa chậm hoàn thành; nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức thể dục, thể thao cấp huyện, xã để đạt chuẩn về thiết chế thể dục, thể thao.  

Nguyễn Thị Oanh