Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Giám sát cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đăng ngày: 23/05/2018
​Giám sát cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

​    Trong các ngày 17, 18, 19, 26/4/2018 và ngày 08/5/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

IMG_0408.JPG
Đoàn giám sát tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh

    Qua giám sát, đoàn ghi nhận về công tác quản lý, sử dụng chỉ tiêu người làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp huyện đạt được như 100% các đơn vị, địa phương đã hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm theo quy định; đa số các đơn vị, địa phương thực hiện sắp xếp, bố trí người làm việc có trình độ chuyên môn theo đúng đề án vị trí việc làm đã xây dựng; quan tâm chọn cử đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ viên chức, người làm việc nhằm đạt trình độ chuẩn theo quy định và vị trí làm việc của đơn vị; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao hàng năm.

    Đối với cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2018, hàng năm, số người làm việc được phân bổ cho 11 đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là 376 chỉ tiêu, tại các địa phương là 400 chỉ tiêu. Tính đến thời điểm giám sát, tổng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là 315 người; tại các địa phương là 328 người; đã thực hiện triển khai đầy đủ các quy định của trung ương, địa phương về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế công chức, viên chức, người làm việc đến các đơn vị sự nghiệp công lập và các địa phương theo quy định; chuẩn bị xây dựng Đề án về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Tỉnh ủy.

IMG_0509.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, Trưởng đoàn, 

kết luận tại buổi giám sát đối với Sở Nội vụ, Sở VH-TT và DL

    Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã ghi nhận những mặt khó khăn, tồn tại và hạn chế như số người làm việc chưa được tuyển dụng tại các đơn vị, địa phương so với chỉ tiêu được giao còn cao; việc phân bổ chỉ tiêu người làm việc chưa phù hợp nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương; tỷ lệ người được bố trí đúng đề án vị trí việc làm đạt thấp; về công tác xây dựng, thẩm định, phê duyệt lộ trình tinh giản biên chế chưa sát tình hình sử dụng người làm việc thực tế của từng đơn vị; chưa rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng số người làm việc tại các đơn vị; một số đơn vị được giao chỉ tiêu người làm việc chưa phù hợp với nhu cầu thực tế; chưa kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động theo quy định và tình hình thực tế ; việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp văn hóa chưa thực sự dựa trên chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch của địa phương; Cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số đơn vị chưa được quan tâm xây dựng, sửa chữa; kinh phí chưa được cấp kịp thời….

    Từ những khó khăn hạn chế nêu trên, Đoàn đã kiến nghị các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại và hạn chế./.

Trương Thị Hộp