Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Giao nhiệm vụ triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 21/05/2019
​UBND tỉnh vừa giao nhiệm vụ triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo kế hoạch số 2704/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trong hai năm 2020, theo đó:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu Chương trình Quốc gia về Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnH Đồng Nai định hướng đến năm 2035; hoàn thành Đề án Chương trình Quốc gia về mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025 định hướng 2035, trên cơ sở đó trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai của tỉnh cho năm 2019; Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu tổ chức, bộ máy giúp việc thực hiện Chương trình; Xây dựng Kế hoạch triển khai hàng năm, ban hành quy định hỗ trợ đối tượng tham gia chương trình theo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn. Hàng năm xây dựng kinh phí thực hiện chương trình của ngành nông nghiệp, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tham gia hội chợ triển lãm, thực hiện các dự án phát triển sản xuất kinh doanh.

Sở Công Thương đẩy mạnh hoạt động khuyến công, hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế sản phẩm, thực hiện có hiệu quả hoạt động khuyến công và công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; đưa các sản phẩm OCOP sản phẩm của làng nghề vào bán tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, thực hiện tốt công tác phát triển thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Các sở ngành, địa phương khác cũng có vai trò tích cực, Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp Sở Tài chính tổng kợp dự kiến phân bổ kinh phí, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn đơn vị quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch cho địa phương củamình, chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ thể tham gia chương trình để hình thành chuỗi liên kết giữa các chủ thể sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Kim Chung​