Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoạt động của HĐND khi khuyết Chủ tịch HĐND và công tác thư ký kỳ họp

Đăng ngày: 03/04/2019
Chủ tịch HĐND phân công Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân. ​

    Trong nhiệm kỳ, nếu khuyết Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, Chủ tịch HĐND cấp huyện thì Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp phân công 01 Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cho đến khi bầu ra Chủ tịch HĐND mới. Trong nhiệm kỳ, nếu khuyết Chủ tịch HĐND cấp xã thì Phó Chủ tịch HĐND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cho đến khi bầu ra Chủ tịch HĐND mới.
   
Trường hợp Chủ tịch HĐND cấp xã bị xử lý kỷ luật và cấp có thẩm quyền đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì Thường trực HĐND cấp huyện quyết định việc giao Phó Chủ tịch HĐND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND cho đến khi bầu ra Chủ tịch HĐND mới.
   
Thư ký kỳ họp cấp tỉnh, cấp huyên do bộ phận giúp việc HĐND tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND cấp xã lựa chọn 01 hoặc 02 đại biểu Hôi đồng nhân dân cấp xã để thực hiện công tác thư ký kỳ họp và báo cáo Hôi đồng nhân dân xem xét, quyết định tại phiên họp trù bị (nếu có) hoặc phiên khai mạc kỳ họp HĐND.
   
Công tác thư ký kỳ họp của HĐND bao gồm các nội dung sau đây: Lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt, vắng mặt trong các phiên họp và trong kỳ họp; ghi biên bản phiên họp, kỳ họp; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến của đại biểu tại phiên họp toàn thể và tại cuộc họp Tổ đại biểu Hội đông nhân dân; giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc thực hiện quy trình, thủ tục tại kỳ họp, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp.
   
Đối với hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND, căn cứ vào chương trình giám sát, Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện hoạt động giám sát theo sự phân công của HĐND, Thường trực HĐND hoặc chủ động thực hiện quyền giám sát theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND. Trường họp Tổ đại biểu HĐND giám sát theo thẩm quyền thì Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND quyết định đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch và thành phần tham gia giám sát của Tổ đại biểu HĐND.
   
Nội dung hướng dẫn nêu trên tại Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 đã được Thường trực HĐND tỉnh triển khai đến cấp huyện, cấp xã để thống nhất thực hiện.

    Nguyễn Thị Oanh