Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng tháng 7/2019 trên địa bàn

Đăng ngày: 16/07/2019
 ​Ngành Ngân hàng Đồng Nai tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành và của Tỉnh trong năm 2019 để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Một số kết quả đạt được như sau:​

​    Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước đến 31/7/2019 đạt 187.050 tỷ đồng, tăng 9,43% so đầu năm. Trong đó:  Phát hành giấy tờ có giá ước đạt: 839 tỷ đồng; Tiền gửi ước đạt: 186.211 tỷ đồng.

Hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động bằng VND tương đối ổn định, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,5-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6-7,3%/năm. Lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Về hoạt động tín dụng, đến 31/7/2019 tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt 207.000 tỷ đồng, tăng 13,69% so với đầu năm (trong đó nợ xấu ước chiếm 1,00% trên tổng dư nợ cho vay). Dư nợ cấp tín dụng bao gồm:  Giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt: 2.185 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay ước đạt: 204.815 tỷ đồng, tăng 12,61% so đầu năm. Dư nợ cho vay có xu hướng tăng trưởng khá, chủ yếu cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và một số lĩnh vực ưu tiên. Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

Về  tình hình dư nợ một số chương trình tín dụng:

+ Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (Số liệu thống kê theo Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 của NHNN Việt Nam): Đến 31/7/2019 dư nợ ước đạt 52.000 tỷ đồng, tăng 8,71% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng 25,76% so với tổng dư nợ cho vay. Trong tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ước có 10.920 tỷ đồng dư nợ không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỷ trọng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

+ Kết quả cho vay đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn: Thực hiện Công văn 691/NHNN-TD ngày 04/02/2016 của NHNN Việt Nam, đến 31/7/2019 dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn ước đạt 61.168 tỷ đồng, tăng 30,31% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng 30,30% so với tổng dư nợ cho vay.

+ Dư nợ cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Đến 31/7/2019, dư nợ ước đạt 5,2 tỷ đồng, số lãi tiền vay được hỗ trợ lũy kế từ đầu năm ước đạt 0,18 tỷ đồng.

+ Dư nợ cho vay xuất nhập khẩu: Đến 31/7/2019 ước đạt 26.573 tỷ đồng, giảm 0,91 % so với 31/12/2018, chiếm tỷ trọng 12,97% so với tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Trong đó, cho vay xuất khẩu ước đạt 13.332 tỷ đồng, tăng 1,01% so với đầu năm.​

+ Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đến 31/7/2019 ước đạt 40.548 tỷ đồng, tăng 3,59% so với 31/12/2018, chiếm tỷ trọng 19,80% so với tổng dư nợ cho vay.

+ Cho vay theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN Việt Nam về cho vay nhà ở của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Đến 31/12/2016 các TCTD trên địa bàn đã giải ngân 257,5 tỷ đồng (do đã ngưng giải ngân từ 01/01/2017 theo quy định), đến 31/7/2019 dư nợ ước đạt 90 tỷ đồng và còn 395 khách hàng vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và xây dựng nhà ở xã hội còn dư nợ.

+ Về hoạt động cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội:

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ tổ chức cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn theo chỉ tiêu kế hoạch được NHCSXHVN giao và gắn với mục tiêu, kế hoạch hàng năm của chương trình giảm nghèo - giải quyết việc làm và các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Kết quả hoạt động theo kế hoạch đến 31/5/2019 dư nợ đạt 2.362 tỷ đồng, hoàn thành 96,42% kế hoạch giao.

Nguyễn Bình