Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh trong tháng 7 năm 2018

Đăng ngày: 09/08/2018
​Trong tháng 7, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đã đề ra. Đặc biệt đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh với 18 nghị quyết được ban hành, trong đó, có nghị quyết ban hành nhằm cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

​Về hoạt động kỳ họp: Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã phối họp với UBND và UBMTTQVN tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm và bổ sung các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND, UBND, TAND, VKSND và Cục THADS tỉnh; đồng thời, xem xét, quyết nghị thông qua 18 nghị quyết gồm 03 nghị quyết thường kỳ, 13 nghị quyết chuyên đề và 02 nghị quyết về cồng tác nhân sự làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương.

IMG_0986.JPG Chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
 

Về hoạt động giám sát: Tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo công tác 06 tháng và năm của Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND và Cục THADS tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, việc thực hiện ngân sách nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư công; tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018; kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh và việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Ngoài ra, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn các thành viên UBND tỉnh về 11 nội dung, trong đó có 05 nội dung chất vấn trực tiếp tại Hội trường về: Tổ chức điều trị methadone tại huyện Xuân Lộc và huyện cẩm Mỹ; vấn đề ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Dầu Giây; việc đầu tư lưới điện hạ thế; việc thực hiện chương trình phát triến nhà ở; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Căn cứ vào kết quả chất vấn, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

 Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị: Trong tháng 7, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tiếp 15 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Thông qua công tác tiếp công dân và nhận đơn qua đường bưu điện, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 47/47 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua đó, có văn bản hướng dẫn, trả lời cho công dân 07 đơn; chuyển 22 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân; lưu không xử lý 18 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn đồng gửi đến nhiều cơ quan, trong đó đã gửi đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp.

Ngoài ra, trong tháng 7, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh còn thực hiện một số hoạt động khác như: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tập thể thường kỳ lần thứ 15; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND cấp huyện.

Tuyết Anh