Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hoạt động tài chính -ngân hàng năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 13/12/2017
​Dự ước đến ngày 31/12/2017, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 182.042 tỷ đồng, tăng 20,06% so với cuối năm 2016​

​    Ngay từ đầu năm 2017, các giải pháp về thu ngân sách được các ngành, các cấp tập trung thực hiện, tuy nhiên do dự toán thu ngân sách nhà nước Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho tỉnh Đồng Nai khá cao (tăng 21% so với năm 2016) nên việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 cần phải nỗ lực rất lớn. Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn là 48.657,5 tỷ đồng, đạt 101% dự toán đầu năm, tăng 12% so với cùng kỳ (thu nội địa là 33.757,5 tỷ đồng, đạt 101% dự toán đầu năm và tăng 22% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất khẩu 14.900 tỷ đồng đạt 101% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ). ề chi ngân sách địa phương: Chi ngân sách địa phương được các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan. Ước tổng chi ngân sách địa phương 19.248 tỷ đồng, đạt 110% so với dự toán đầu năm, tăng 20% so cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển là 6.673 tỷ đồng, đạt 115% dự toán đầu năm, tăng 36% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 12.202,3 tỷ đồng, đạt 108% dự toán đầu năm, tăng 24% so với cùng kỳ.

    Tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tương đối ổn định và phát triển, hoạt động huy động vốn và mở rộng tín dụng được triển khai có hiệu quả; các tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc cung ứng kịp thời, đầy đủ các dịch vụ thanh toán, tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng dự ước đến ngày 31/12/2017, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 182.042 tỷ đồng, tăng 20,06% so với cuối năm 2016, trong đó theo cơ cấu tiền gửi, thì tiền gửi thanh toán ước đạt 60.402 tỷ đồng, tăng 8,05% so với 31/12/2016. Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ cấp tín dụng dự ước đến ngày 31/12/2017 trên địa bàn đạt 164.032 tỷ đồng, tăng 23,07% so với 31/12/2016, trong đó tổng dư nợ cho vay đạt 160.338 tỷ đồng, tăng 23,87%. Dòng vốn vẫn điều chỉnh theo cơ cấu tích cực, tập trung đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và phù hợp với chủ trương của Ngành và của Tỉnh, lãi suất ổn định ở mức tương đối thấp và giảm góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

    Nguyễn Bình