Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hướng dẫn quy trình bổ sung, rút hồ sơ giải quyết TTHC của cá nhân tổ chức

Đăng ngày: 19/06/2017
​Để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tạo điều kiện tối đa hỗ trợ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, qua thực tế phát sinh và ghi nhận phản ánh của các đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị xử lý các trường hợp cá nhân, tổ chức mất biên nhận hồ sơ, phần mềm gặp sự cố, ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bổ sung hồ sơ, rút hồ sơ như sau:

images1902780_tham_quan.jpg
Hoạt động của Trung tâm hành chính công của tỉnh. Ảnh: Ngọc Thư-Báo Đồng Nai


Thứ nhất, đối với trường hợp yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính: Thực hiện đúng quy trình theo Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về gửi cho cá nhân, tổ chức văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ có giải thích lý do bổ sung hồ sơ, xin lỗi người dân (nếu có). Sau khi nhận hồ sơ bổ sung, công chức tiếp nhận ghi và giao cho cá nhân, tổ chức mang theo cùng phiếu biên nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Phiếu nhận hồ sơ bổ sung được lưu vào hồ sơ lưu tại cơ quan.

Thứ hai, đối với trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu rút hồ sơ: Khi cá nhân, tổ chức yêu cầu rút hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, công chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cá nhân, tổ chức xác nhận thông tin rút hồ sơ vào Phiếu đề nghị rút hồ sơ. Phiếu đề nghị của cá nhân, tổ chức được scan lên hệ thống phần mềm và lưu lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Sau khi cá nhân, tổ chức ghi ghi phiếu đề nghị rút hồ sơ, công chức tiếp nhận ghi phiếu hẹn nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và yêu cầu cá nhân,tổ chức mang theo cùng phiếu biên nhận hồ sơ khi đến nhận lại hồ sơ. Phiếu hẹn nhận hồ sơ được lueu cùng phiếu đề nghị rút hồ sơ và Phiếu biên nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Kim Chung